Izsolē pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldības pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2021. gada 28. septembrī plkst. 09:00 dzīvokļa īpašumu Nr.2, “7”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 0122 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 439/13191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0631 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0631.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1295.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 28.septembrī plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.14,  Vecpils iela 5, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4474 900 1875 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 595/12019 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0169 001, palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 003 0170 002, 4474 003 0170 003, 4474 003 0170 004, 4474 003 0170 005, 4474 003 0170 006, 4474 003 0170 007 un zemes ar kadastra apzīmējumiem 4474 003 0169, 4474 003 0170.

Objekta sākotnējā cena – EUR 3500.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 28.septembrī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu “dzīvojamā māja 7.km Nr.2” ar kadastra numuru 4460 501 0001 , kas sastāv no divām ēkām- dzīvojamās mājas un palīgceltnes, un atrodas Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 939.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 28.septembrī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 2507, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 4933 m2 platībā, jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 4460 004 2507 001 4292 m2 platībā, un atrodas “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 23584.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 28.septembrī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu “Zaļumiņi” ar kadastra numuru 4474 004 0289, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0289 1.0958 ha platībā, un atrodas Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1820.00.

Izsoles noteikumi


- 2021. gada 28.septembrī plkst. 11:30 nekustamo īpašumu “Celiņi” ar kadastra numuru 4486 005 0868, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0867 0.0874 ha platībā, un atrodas Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads.

Objekta sākotnējā cena – EUR 570.00.

Izsoles noteikumi


Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12., 19. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12., 19. kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob. 29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2021.gada 24.septembra plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Pašvaldības ēkās veidos īres dzīvokļus