Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

AKTUĀLI

23. jūlija Daugavpils novada domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Daugavpils novada domes 2011. gada 12. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”.

Izmaiņas esošajos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos bija nepieciešamas, lai paredzētu iespēju uzstādīt mazākus konteinerus vai arī marķētus atkritumu maisus gadījumos, ja rodas mazāks atkritumu daudzums.

Jāšķiro arī metāls

Atbilstoši marķētos konteineros būs jāievieto šķiroti, pārstrādei derīgi atkritumi. Ja iepriekš tajos varēja šķirot papīru, stiklu, plastmasu, tad turpmāk būs iespēja šķirot arī metālu (skārda bundžas). Savukārt cita veida marķētos atkritumu konteineros būs jāievieto nešķiroti atkritumi, kas nesatur  papīru, stiklu, plastmasu un metālu.

Atkritumi jāievieto tikai savā tvertnē

Sadzīves atkritumi būs jāievieto tikai tajā atkritumu tvertnē vai marķētajā maisā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts, apsaimniekojot konkrēto nekustamo īpašumu.

Atkritumu apsaimniekotāju pienākumi

Atkritumu apsaimniekotāja pienākumos ir nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu tvertņu skaitu, veidu un tilpumu, kā arī jānodrošina iespēja iegādāties marķētus atkritumu maisus, ņemot vērā atkritumu daudzumu un izvešanas biežumu.

Pēc kāda grafika izvedīs atkritumus?

Dalīto atkritumu savākšanas punktos apsaimniekotājam atkritumi būs jāizved pēc nepieciešamības, kad tvertne būs piepildīta, saskaņā ar izvešanas grafiku, par kuru varēs vienoties individuāli. Maksa par atkritumiem tiks noteikta pēc faktiski izvesto atkritumu daudzuma.

Līgumi jānoslēdz visiem, arī vasarnīcām

Vasarnīcu, vasaras mītņu (tanī skaitā dārzkopības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes), kā arī citu īslaicīgas apmešanas ēku īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem vai to pilnvarotām personām ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.

Kā rīkosies ar pārkāpējiem?

Sods par noteikumu pārkāpumu ir atrunāts Atkritumu apsaimniekošanas likumā un piemērojams no š.g. 1. jūlija:

* 9. nodaļas 43. panta pirmajā daļā: ”Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz 150 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai – no 50 līdz 300 naudas soda vienībām.” (1 naudas soda vienība ir 5 eiro).

* 9. nodaļas 43. panta otrajā daļā: ”Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam — fiziskajai personai — no 14 līdz 200 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no 50 līdz 560 naudas soda vienībām” (1 naudas soda vienība ir 5 eiro).

Kad izmaiņas noteikumos sāks darboties?

Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā ”Daugavpils Novada Vēstis”.

“Druvāni” izdejos savu 10 gadu jubileju