Ir veikti grozījumi 2017. gada budžetā un uzsākt darbs pie nākamā gada budžeta sagatavošanas

AKTUĀLI

Kā preses konferencē ziņoja Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, ir veikti grozījumi pašvaldības budžetā 2017. gadam, saskaņā ar kuriem ir atrasta iespēja palielināt pašvaldības ieņēmumus par 1,6 miljoniem eiro. Palielinājums veidojies no valsts finansējuma 1,4 miljoni eiro apmērā – tās ir mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, tostarp arī 0,2 miljoni eiro piešķirti dažādu Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai. Tāpat veikti grozījumi izdevumu tāmē, un 2,4 miljoni novirzīti pedagogu darba atlīdzībai,  projektu īstenošanai, tostarp to projektu realizēšanai, kuru īstenošanai tiek ņemti aizņēmumi no valsts kases. Savukārt aizņēmumu sadaļa palielināta par 1,1 miljoniem eiro. Ņemot vērā grozījumus un vērtējot budžeta izpildi, šobrīd ieņēmumu daļas izpilde ir 72 %, no tiem saņemtie nodokļi 76 % apmērā, kas varētu uz šo periodu būt 75 % apmērā, jo, kā jau katru gadu, labi pildās nekustamā īpašuma nodoklis, kas uz šo brīdi izpildīts uz 87 %, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ar mazu nobīdi un sastāda 74,3 %, taču līdz gada beigām tas varētu tikt izpildīts. Svarīga budžeta sadaļa ir dotācija no izlīdzināšanas fonda, kas arī ir ar izpildi 74 % apmērā. Kā skaidroja Irēna Timšāne, visi izdevumi tiek nodrošināti un izdevumu izpilde šobrīd sastāda 60,2 %.

Tāpat ir uzsākts darbs pie 2018. gada budžeta sagatavošanas. Lai arī pamat ieņēmumu - iedzīvotāju ienākuma nodokļa un izlīdzināšanas fonda dotāciju konkrēti skaitļi vēl nav zināmi, ir izveidota darba grupa, noteiktas pilnvarotās personas un uzsākts nākamā gada budžeta sagatavošanas process.

Irēna Timšāne arī pastāstīja, ka 5. oktobrī tika parakstīts Latvijas Pašvaldību savienības un Ministru kabineta domstarpību – vienošanās protokols, kā rezultātā pašvaldībām tika panākta laba ziņa - ir iezīmēti 19,6 % no kopbudžeta ieņēmumiem, kas tiks garantēti pašvaldībām. Tas nozīmē, ka pašvaldību kopējie ieņēmumi no nodokļiem nebūs mazāki par 19,6% no valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumiem. Tāpat protokolā ir panākta vienošanās, ka pašvaldības varēs ņemt aizņēmumus šajā gadā paredzētajiem mērķiem, kā arī klāt nākušās vēl divas pozīcijas. Ir padomāts par mājokļa iegādei paredzētās valsts atbalsta programmas paplašināšanu attiecībā uz speciālistiempar mājokļa iegādei paredzētās valsts atbalsta programmas paplašināšanu attiecībā uz speciālistiem. Valsts autoceļu fondā ir iezīmēti līdzekļi vietējās nozīmes valsts autoceļu sakārtošanai. “Svarīgi ir tas, ka ir atrunāta nepieciešamība pilnveidot nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas metodiku un nekustamā īpašuma nodokļa regulējumu. Vēl nozīmīgs sociālajā jomā ir Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likumprojekts, ir panākta vienošanās, ka likums stāsies spēkā tikai tad, kad būs nodrošināts arī likuma īstenošanai nepieciešamais finansējums”, tā I.Timšāne.

Tāpat ir panākta vienošanās par sadarbību informācijas sistēmu (IS) projektu ietekmes uz pašvaldību IS novērtējumā. par sadarbību informācijas sistēmu (IS) projektu ietekmes uz pašvaldību IS novērtējumāIrēna Timšāne norādīja, ka dažkārt ministrijas ievieš informācijas sistēmu uzlabojumus, dažādus projektus, neizvērtējot pašvaldību ietekmi uz tajās esošo informācijas sistēmu pielāgošanu ar ministriju sistēmām. Šobrīd ir panākta vienošanās, ka turpmāk izmaiņas informācijas sistēmās tiks saskaņotas ar Latvijas Pašvaldību savienību un VARAM. Līdz ar ko tiks izvērtēts, kāda ietekme uz pašvaldību budžetu varētu būt šī jautājuma sakarā.

Priekšsēdētaja Janīna Jalinska papildināja, ka dotais vienošanās – domstarpību protokols ir vairāk vienošanās par konkrētiem jautājumiem un šogad sarunas ar Finanšu ministriju kā nevienu citu gadu ir noritējušas veiksmīgi. Ir palikusi vien domstarpība par internātskolu finansēšanu, bet šis jautājums nav novadam saistošs.

“Ja runājam par 2018. gada budžetu valsts līmenī, tad ir saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļu sadalījums  – 20 % pašvaldībai un 20 % - valstij. Ņemot vērā, ka valstī ir uzsākta nodokļu reforma, tās ietekmes rezultātā ir izstrādāts mehānisms pašvaldībām, paredzot piešķirt pašvaldībām speciālu dotāciju, lai saglabātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetos to funkciju īstenošanai un uzņemto saistību izpildei. Speciālā dotācija tiks integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Ir paredzēts, ka kopējie pašvaldību izlīdzināšanas ieņēmumi valstī pieaugs par 6 %. Kāds būs pieaugums pašvaldības budžetā, redzēsim, kad būs konkrēti skaitļi. Darbs pie nākamā gada budžeta tiek turpināts”, stāstīja I.Timšāne.

 

Novada domē noritēja starptautisks seminārs par senioru dzīves uzlabošanu