Informācija par NĪN piedziņu nodokļa maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas

Pašvaldība

Daugavpils novada domē 2018. gada 26. novembrī ir sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi nr. 3-81/304 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnas Zdanovskas, dzim. 1980. gada 18. novembrī, ar minēto lēmumu - izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.
Tālrunis informācijai 65476745

Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība "Ildra" aicina