IETEKSMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS KŪDRAS ATRADNEI ‘NĪCGALES PURVS’

Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par paredzētās darbības - kūdras ieguve (kūdras lauku paplašināšana) kūdras atradnē “Nīcgales purvs” Daugavpils novada Nīcgales pagastā, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas organizēšanu

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 10, 2016. gada 5. septembrī ir izstrādāts kūdras atradnes ”Nīcgales purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Laflora”, reģ. Nr.40003258598, Juridiskā adrese: „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV–3003.

Ziņojuma sagatavotājs ir SIA ”Profundum”, reģ. Nr.41503032808, juridiskā adrese: Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads.

Paredzētās darbības vieta atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagasta nekustamā īpašuma “Nīcgales purvs” zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0006, nekustamā īpašuma “Valsts mežs” (kadastra numurs 4476 001 0003) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4476 001 0003 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 un 4476 001 0003 8002 teritorijā.

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu ir publicēts laikrakstā “Latgales Laiks” 2016. gada 9. septembra izlaidumā Nr.70.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 26. septembrī plkst. 15.00 Nīcgales pagasta Tautas nama telpās, Nīcgalē, Skolas ielā 17, Daugavpils novadā, Nīcgales pagastā.

26.10.2016.sabiedriskās apspriešanas materiāli. Sabiedriskās apspriešanas protokols pieejams  "šeit"

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties http://www.laflora.lv/lv/uznemums/jaunumi/nicgales_purva_ivn/ , www.daugavpilsnovads.lv kā arī Daugavpils novada domes un Nīcgales pagasta pārvaldes telpās.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt ierosinātājam vai Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 10. oktobrim.

SIA “Laflora” kontakttālrunis 29143115, 29103943 vai 29182962.

Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kūdras atradnei 'Nīcgales purvs' kopsavilkums

Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojums kūdras atradnei 'Nīcgales purvs'

Ieteksmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kūdras atradnei 'Nīcgales purvs' 1.-15.pielikumi

Autobusa izsole