Iedzīvotāji var pieteikties energoresursu cenu pieauguma kompensācijai

AKTUĀLI

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā ir noteikti vairāki atbalsta instrumenti, viens no tiem ir atbalsts energoresursu cenu pieauguma kompensēšana mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes briketes vai granulas un malku.

Pabalstam var pieteikties mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks, īpašuma valdītāji, kas var pierādīt mājokļa lietošanas tiesības, piemēram, komunālo pakalpojumu rēķini un līgumi, elektroenerģijas rēķini, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas dokumenti, papildus arī deklarēta dzīvesvieta, bet deklarētā dzīvesvieta nav atsevišķi izmantojams pamatojums.

Šobrīd pašvaldībā ir saņemti 8195 atbalsta pieteikumi, no tiem 42% tika iesniegti izmantojot e-pakalpojumu. Lielākoties iedzīvotāji vēlas saņemt kompensāciju par malkas iegādi bez maksājuma apliecinošiem dokumentiem, tie ir 98% no visiem pieteikumiem. Pašvaldība ir izvērtējusi lielāko daļu iesniegumu, un ir uzsākta apmaksa, kopumā šobrīd ir izmaksāti 4437 pabalsti.

Vēršam uzmanību uz to, ka šis atbalsts ir paredzēts mājokļiem, proti, dzīvojamām mājām, dzīvokļu īpašumiem, nevis dzīvojamām telpām, kas paredzētas īslaicīgai (sezonālai) lietošanai atpūtas un tūrisma vajadzībām, piemēram, dārzu nami (vasarnīcas). Tikai izņēmuma gadījumos, kad pašvaldība konstatē, ka minētajā adresē, kas paredzēta sezonālai lietošanai, mājsaimniecība dzīvo pastāvīgi (mājsaimniecība to pierāda, pievienojot rēķinus par pēdējiem 6-9 mēnešiem un dzīvesvietas deklarāciju), tad atbalstu varētu piešķirt.

Tāpat strīdīgs ir jautājums par dzīvojamām mājām, kurās uz iesnieguma iesniegšanas brīdi mājsaimniecība jau reāli dzīvo, bet dzīvojamā māja nav nodota ekspluatācijā. Visi šie gadījumi tiek vērtēti un skatīti individuāli.

Informējam, ka šobrīd var pieteikties arī dzīvojamās mājas kopīpašnieki (vienā adresē vairākas mājsaimniecības), kuriem ir atsevišķas mājsaimniecības un atsevišķas apkures sistēmas, bet pieteikties šajā gadījumā var tikai klātienē, t.i., pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas kopīpašums. Papildus kopīpašniekiem būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecinātu mājsaimniecību nošķirtību (zemesgrāmata pati par sevi neapliecina mājsaimniecību nošķirtību), tie varētu būt līgumi par komunālo pakalpojumu vai elektroenerģijas pieslēgumu katrai mājsaimniecībai atsevišķi, rēķini par šiem pakalpojumiem, īres līgumi, līgumi par kopīpašuma dalīto lietošanu, tehniskās inventarizācijas dokumenti, kas apliecina atsevišķus apkures mezglus/krāsnis u.tml.

Aicinām izmantot e-pakalpojumu, taču lūgums datus ievadīt rūpīgi, īpaši pievērst uzmanību maksājumu dokumentiem un vienā iesniegumā neiekļaut vairāk par vienu īpašumu, jo kontrole tiek veikta attiecībā uz mājokļa adresi.

Nākot iesniegt atbalsta pieteikumu klātienē, lūgums ņemt līdzi dokumentus, kas apliecinātu īpašumtiesības vai lietošanas tiesības un neaizmirst bankas kontu numuru, uz kuru tiks pārskaitīts pabalsts. Šobrīd ir iespēja pieteikt pabalstu arī skaidras naudas izmaksai, bet tas izmantojams, ja nav sava vai cita tuvinieka norēķinu konta.

Atgādinām, ka pieteikties atbalstam par malkas iegādi bez maksājumu apliecinošiem dokumentiem var līdz 30. novembrim, bet citiem atbalsta veidiem varēs pieteikties līdz 2023 .gada 30. aprīlim. Pieteikties pabalstam var, izmantojot www.e-pakalpojumi.lv, vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā, Subates un pagastu pārvaldēs, Ilūkstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kā arī, izmantojot pastu, oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu, pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Audzēkņi piedalās koncertā ‘’Ezeru zemes mūzika’’