Ekspluatācijā nodots ceļš “Grantiņi – Vanagi” Sventes pagastā

AKTUĀLI

Pašlaik Daugavpils novadā notiek vairāku ceļu un ceļu posmu pārbūve. Divi projekti tiek realizēti, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu. Projekts “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura ietvaros tiek pārbūvēti ceļu posmi Dubnā, Vabolē un Kalupē. Turpinās arī pašvaldības ceļa “Grāviņi – Vecie tokari” ceļa pārbūve Višķu pagastā. Savukārt ceļš “Grantiņi – Vanagi” Sventes pagastā jau nodots ekspluatācijā. Projekta realizācijas gaitā veikta grants seguma būvniecība, nogāžu stiprināšana, caurteku nomaiņa un citi darbi.

Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska uzsver, ka jebkurš ceļš, kas tiek sakārtots, pagastam ir svarīgs. “Tas ir liels ieguvums, jo tādējādi tiek sakārtota kaut kāda daļiņa infrastruktūras. Šis ceļš ir starp šiem svarīgajiem ceļiem, jo tas ved gar vienu no pagasta lielākajām zemnieku saimniecībām, kurā atrodas arī ferma ar vairāk kā 50 slaucamajām govīm. Ceļš arī savieno divus valsts ceļus, līdz ar to tagad varēs ērtāk un ātrāk nokļūt ne tikai pie šī zemnieka, bet arī pie paipalu fermas, šis ceļš ved arī garām kapsētai. Liels paldies Daugavpils novada pašvaldībai, jo, pateicoties tam, ka šis ceļš tika iekļauts projektā, mums izdevās to sakārtot”, tā B. Vasiļevska.

Projekta kopējais finansējums sastāda 124 081 eiro, tai skaitā 99 783 eiro ir publiskais finansējums un 24 298 eiro pašvaldības finansējums.

Kā pastāstīja novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova, iesniegšanai Lauku atbalsta dienestam ir sagatavoti vēl 5 ceļu posmu pārbūves projekti Kalkūnē, Medumos, Salienā un Līksnā.

Folkloras kopu sadziedāšanās "Atvasara Juzefovā"