Ēģipte Medumu pagastā

Medumu pagasts

Ēģipte (agrāk arī Vilkumiests) ir ciems Augšdaugavas novada Medumu pagastā Lietuvas pierobežā Laucesas ezera krastā. No ceļa skatam paveras Ēģiptes luterāņu draudzes baznīca, kas atrodas ļoti sliktā stāvoklī.

Ēģiptes evanģēliski-luteriskā draudze dibināta 1567. gada 28. februārī pēc Kurzemes hercoga pavēles par jaunu baznīcu dibināšanu. Ar 1584. gadu Ēģiptes draudzei ir jau savs mācītājs. Ap 16. un 17.gs. miju pie Ēģiptes baznīcas radās miestiņš, kuru nosauca par Vilkumiestu, kas ir arī draudzes īstais latviskais nosaukums. Ēģiptes draudzei bijušas vairākas pēc kārtas koka baznīcas, no kurām pēdējā izdemolēta 1812.g. franču karā. Napoleona armija dievnamā bija ierīkoja kazarmas.

Kalkūnes un Medņu (Meduma) muižas īpašnieks 1823. gadā sāka celt mūra baznīcu, kuru iesvētīja 1825. g. 5.jūlijā. A.Etingens (Oettingen) 1863. gadā veica pilnīgu baznīcas remontu un uzcēla torni. Reizē ar Ēģiptes draudzes nodibināšanos Medņu muižas īpašnieks V.Firstenbergs nodibināja mācītājmuižu, kas tāpat kā baznīca, daudz cieta karos. Franču karā un sevišķi pirmā pasaules karā draudzes arhīvs pilnīgi iznīcināts.

Ēģiptes baznīca pēc pirmā pasaules kara atjaunota 1930. gadā. Baznīcai bijuši trīs zvani – vienā bijis ierakstīts «Dievs, svētī Latviju!».

Baznīcā bija 80 sēdvietas. Draudzei piederēja 54 ha mācītājmuižas zemes. 1936. gada pārskatā Ēģiptes draudzē bija 50 draudzes locekļu, kristīti 3 bērni, iesvētīts viens jauneklis. Ir zināms, ka uz Ēģiptes-Birkeneļu luterāņu baznīcas zīmoga bija attēlota Ēģiptes Heopsa piramīda, bet ne krusts vai citi reliģijas simboli, kuri parasti ir uz baznīcas zīmogiem.

Otrā pasaules karā 1944. gadā Ēģiptes baznīcas tornis ar lielgabalu sašauts, jo tornī atradās kauju uguns novērošanas punkts. Baznīca pilnīgi izdemolēta. Pēc otrā pasaules kara mācītājs Nikolajs Muižnieks no Daugavpils noturēja dievkalpojumus gan izdemolētajā baznīcā, gan tuvējā baznīcas apkalpotājas mājā, kura tagad ir nojaukta. Draudzes locekļu mazā skaita dēļ valsts iestādes drīz vien aizliedza dievkalpojumu noturēt kā Ēģiptes baznīcā, tā arī draudzē. Līdz ar to Ēģiptes draudze tika slēgta un nedaudzie draudzes locekļi pievienojās Birkeneļu draudzei, bet arī Birkeneļu draudzi slēdzot, pievienojās pie Daugavpils ev. lut. draudzes. Pēc Ēģiptes baznīcas slēgšanas baznīcā kādu laiku iekārtoja vietējā kolhoza siena miltu maltuvi, ko darbināja ar elektrību. Tad kādu laiku baznīcā glabāja minerālmēslus, bet kops 1979. gada Ēģiptes baznīca stāv tukša, neizmantota un nožēlojamā stāvoklī. Durvis ir izlauztas. Ēģiptes ev.lut. kapi, kuri atrodas ap baznīcu, ir gandrīz jau likvidēti un mežā aizauguši. No nezināmiem cilvēkiem visi pieminekļi novākti un aizvesti. Tikai nedaudzas kapu kopiņas tiek sakoptas. Pēdējās bēres Ēģiptes kapos bija 1980.g. 6.martā. Apglabāja Vaiņags Sofiju. Šajos kapos atdusas arī Raiņa skolotājs Oskars Svenson, kurš darbojies baznīcā kā mācītājs. Ēģiptes kapos atdusas daudzi vācu muižnieki – fon Dunteni, fon Etingeni, fon Minsteri, Veinbergi un citi.

Kapi te bijuši kopš 16. gadsimta, bet 20. gadsimta 60. gados vietējā vara Ēģiptes kapos jaunus apbedījumus aizliedza. Vandāļi zaga kapu pieminekļus, tāpēc ļaudis aprakuši krustus un piemiņas plāksnes, lai pasargātu no vandāļiem.

Birķineļu luterāņu baznīca un kapi