Birķineļu luterāņu baznīca un kapi

Kalkūnes pagasts

Birķineļu luterāņu baznīca atrodas Kalkūnes pagastā. Jau 1569. gadā te ir atradusies luterāņu koka kapliča. 1783. gadā uzcelta jauna mūra baznīca, ko nopostīja franču karaspēks 1812. gadā. Tagadējo baznīcu 1830. gadā uzcēla Frīdrihs fon Klopmanis. Baznīcas ēka cieta Pirmajā pasaules karā un nebija atjaunota vēl 1930. gadā. Baznīca darbojās vēl pēc Otrā pasaules kara. 1948. gadā mākslinieks Jēkabs Bīne pēc pasūtījuma uzgleznoja baznīcas altārgleznu "Kristus augšāmcelšanās" (glezna šobrīd atrodas Daugavpils luterāņu baznīcā). Padomju laikā baznīca tika izmantota saimnieciskām vajadzībām. Pašlaik baznīca nedarbojas, ēka ir pamesta, sakopta ar Berķeneles Raiņa muzeja darbinieku gādību.Tagadējā baznīcas ēka celta 1830. gadā par grāfa Fridriha fon Klopmana līdzekļiem un ir viena no vecākajām Daugavpils novadā.

Līdz 1963.gadam Birķineļu baznīcā darbojās Evanģēliski luteriskā draudze, pēc tam ēku pārņēma kolhozs, kur ierīkoja graudu kalti, dzirnavas un klēti. Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas 20.gadsimta 90. gados, luterāņu baznīca nepieteicās uz īpašuma pārņemšanu.

Ilgu laiku baznīca un kapsēta bija pamesta novārtā. Pateicoties Kalkūnes pašvaldībai, kultūras speciālistiem un vietējiem iedzīvotājiem, šī unikālā baznīca un tās teritorija ir sakopta. Kopš 2017. gada Birķineļu luterāņu baznīca ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un saņēmusi vietējās nozīmes kultūras mantojuma statusa saņemšana.

2017. gadā Birķineļu baznīcas ēku sava īpašumā pārņēma Daugavpils novada pašvaldība, lai turpinātu sāktos kultūrvides sakopšanas darbus un nākotnē iekonservētu šo ēku, tādējādi saglabājot tai piešķirto vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu.

Kopš padomju vara draudzei atsavināja baznīcu, tā nedarbojas jau daudzus gadu desmitus, taču ver durvis kapusvētkos un tūristiem.

Iekštelpas interjers laika gaitā ir zaudēts, saglabājusies koka balkona konstrukcija virs ieejas un fragmentāri arī koka dēļu apšuvuma griesti. Baznīcas torņa galā atrodas vējrādis ar Felkerzāmu dzimtas ģerboni, iniciāļiem un gadskaitli “1649”, kas saglabājies no senākas baznīcas. Vējrādis ir valsts aizsardzībā esošs mākslas piemineklis.  

Baznīca atrodas kalniņā, ap to atrodas sakārtota kapsēta, kurā atdusas Kalkūnē dzīvojošo vācu, poļu muižkungu dzimtu seņči un izcilas latviešu personības. Baznīcas tuvumā atdusas Jāņa Raiņa vācu valodas skolotājs Gustavs Bazeners, kas par skolmeistaru strādāja Grīvas vācu ģimnāzijā. Uz viņa kapa vietas atrodas piemiņas zīme, ko Raiņa muzejs atjaunojis par Latvijas Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem.

Turpat atdusas Birķineļu pusmuižas kādreizējais īpašnieks barons, Vidzemes landmaršals Hamilkārs fon Felkerzāms. Pie viņa kapa plāksnīte ar uzrakstu: “Cilvēka vērtību nenosaka tiesības, ko viņš manto, bet gan pienākumi, ko viņš uzņemas.”

Birķineļu baznīca un kapsēta atrodas valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Dzejnieka Raiņa dzīves vieta” aizsardzības joslas teritorijā.

Jau četrus gadus baznīcas logus rotā Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēķņu gleznas, tās simboliski tiek sauktas par baznīcas „acīm”. Gaisma baznīcā līdz šim ilgu laiku ienāca tikai caur bojātajām jumta spraugām. 

Jaunatnes intelektuālā spēle