Dvietes baseina pārstāvju publiskā apspriešana

AKTUĀLI

Ar mērķi attīstīt tālāku sadarbību, pie jums jau otro gadu vēršas Daugavpils Universitātes zinātnieki, jo Dvietes upes baseinā tiek realizēts Eiropas Savienības (ES) Apvārsnis 2020 programmas zinātniskās izpētes projekts OPTAIN:

"OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe" - lūdzu, skatīt e-pastam pievienoto projekta latviešu valodas informatīvo bukletu.

Viens no Daugavpils Universitātes pētnieku galvenajiem  uzdevumiem OPTAIN projekta laikā būs apkopot vietējo lauksaimnieku, uzņēmēju/tūrisma organizatoru, izglītības un arī nevalstisko organizāciju, citu interešu grupu pārstāvju, un, saprotams, pašvaldību un vides speciālistu pieredzi un intereses šāda veida ūdens resursu saglabāšanas un atkārtotas izmantošanas pasākumu realizācijā Dvietes sateces baseinā, kopīgi un vispusīgi šos iespējamos pasākumus izvērtēt un sagatavot konkrētas, zinātniski pamatotas, rekomendācijas vietējām interešu grupām un Latvijas valsts atbildīgajām institūcijām tās dažādos pārvaldes līmeņos, kā ari zinātnisku pārskatu  projekta partneriem citur Eiropā, tā attīstot, gan Latvijas, gan ES jaunas likumdošanas un rīcībpolitikas iniciatīvas un praktiskos ūdens resursu apsaimniekošanas piemērus.

Daugavpils Universitāte aicina Jūs piedalīties OPTAIN projekta otrajā sabiedriskajā apspriedē š.g. 9.septembrī plkst. 10.00 Dvietes senlejas informācijas centrā Gulbji, lai 1-1.5 stundu diskusijas laikā pie kafijas/tējas tases iepazītos ar projekta otrā darba gada norisi un to kā šo projektu arī turpmāk var un vajag ietekmēt no vietējo interešu grupu puses, ievērojot vietējās sabiedrības, arī lauksaimniecības attīstības un vides aizsardzības intereses.

Sabiedriskās apspriedes darba kārtība:

  • OPTAIN projekta vadības pārskats par paveikto pārskata periodā 2021-2022 gadā,
  • Diskusija - par starptautiskiem priekšlikumiem ūdens noteces regulēšanas pasākumu attīstībai ES: vajadzības un iespējas Dvietes upes baseinam (lūdzam skatīt pielikumu ar vispārējo rīcību uzskaiti) ?! Sabiedriskās apspriedes priekšlikumu izstrāde izvēlēto pasākumu modelēšanai Dvietes upes baseina teritorijā;
  • Diskusija - par dabas vides un socio-ekonomiskās vides indikatoru priekšlikumiem Dvietes upes baseinam ūdens resursu saglabāšanas un atkārtotas izmantošanas pasākumu novērtējumam;
  • Apspriedes dalībnieku priekšlikumi OPTAIN projekta praktiskai attīstībai nākošajam darba periodam.

Prof. Arturs Škute
OPTAIN projekta vadītājs
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Daugavpils universitāte
Tālr: 29445450
E-pasts: arturs.skute@du.lv

Prof. Raimonds Ernšteins
OPTAIN projekta vad.pētnieks
Tālr: 29476620
E-pasts: raimonds.ernsteins@lu.lv

Daugava Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku skatījumā