Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam

AKTUĀLI

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, kas veicinās atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projekti tiks vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu var izsludināt projektā “PuMPuRS” iesaistītās pašvaldības, tostarp arī Daugavpils novada pašvaldība. Pirmie projektu konkursi Latvijā tika izsludināti pērnā gada rudenī, kā rezultātā īstenoti ap 80 jaunatnes iniciatīvu projektiem. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2022. gadam.

Kā pastāstīja projekta “PuMPuRS” vecākā eksperte Māra Robežniece, katrai pašvaldībai ir aprēķinātas kvotas atbalstāmo projektu realizācijai. Šis cipars izrēķināts, balstoties uz izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs no 5. līdz 12. klasei un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skaitu no 1. līdz 4. kursam.

Paredzēts, ka projektu pieteikumus varēs iesniegt 30 dienu laikā pēc konkursa izsludināšanas, vēl 30 dienu laikā iesniegtie projektu pieteikumi tiks izvērtēti un atbalstīti īstenošanai. Māra Robežniece skaidro, ka atbalstīto projektu īstenošana ir jāuzsāk jau šogad. Projektu īstenošanas laiks var svārstīties no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk. Pasākumi tiek plānoti saskaņā ar Daugavpils novada pašvaldības preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plānu PMP riska mazināšanai.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektos var iesaistīt arī sadarbības partnerus - jauniešu centrus, bērnu namus, izglītības iestādes, citas nevalstiskas organizācijas u.c., kas var tikt iesaistītas projekta īstenošanā, lai veicinātu tā mērķa sasniegšanu. Tie var būt neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi, nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība, personības pilnveides pasākumi, tāpat sociālo prasmju pilnveidošana, pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes, pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.

“Katrā projektā tiek nosprausti savi mērķi, savukārt mēs sagaidām, lai ir panāktas reālas izmaiņas jauniešu pašizaugsmē un mērķu nospraušanā un, protams, galvenais uzdevums – mācību motivācijas veicināšana. Vislabāk, ja tie ir ilgtermiņa projekti, kas rada paliekošu vērtību”, tā M. Robežniece.

Jau tagad projektu konkursā ieinteresētas vairākas jauniešu grupas, tostarp arī Višķu pagasta jaunieši. Jauniešu centra vadītājs Jānis Briška stāsta, ka informācijas iegūšana par konkrēto projektu konkursu ir tikai pirmais posms. “Mēs esam ieinteresēti šajā projektu konkursā un vēlamies tajā startēt. Mūsu jaunieši paši izstrādās ideju, kuru varēsim iesniegt un īstenot. Vēlos akcentēt, ka tieši jauniešu izteiktās idejas ir visefektīvākās. Viņi skaidri iezīmē problēmas, kas viņus uztrauc un prasa konkrētus risinājumus”, tā Jānis.

Višķu pagasta jaunieši pašlaik strādā pie pieteikumu sagatavošanas jauniešu ideju projektu konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!”. Projekta galvenais mērķis jauniešu skatījumā ir sniegt labumu ne tikai novada jauniešiem, bet arī apkārtējai sabiedrībai.

“Lepojos ar saviem jauniešiem! Pirmkārt, viņi jau aizdomājas, ko konkrētais projekts sniegs citiem cilvēkiem. Prieks, ka viņi nākotnē raugās ar cerībām un pozitīvu skatījumu. Mēs ņemam vērā, kāda būs citu pagastu un iespējams pat novadu jauniešu ieinteresētība mūsu rīkotajos pasākumos”, bilst Jānis Briška. Jānis arī stāsta, ka Višķos izveidojusies ļoti spēcīga jauniešu pašpārvalde, kuras darbības prioritātes ir kvalitatīvs brīvprātīgais darbs, veselīgs dzīves veids, atkarību problēmu risināšana un radošās izpausmes veicināšana caur dažādiem mākslas veidiem.

Pašpārvaldē darbojas 11 jaunieši, kas, savukārt, dalās darba grupās, pieaicinot jauniešus arī no blakus pagastiem – Ambeļiem, Dubnas un Maļinovas. Tādā veidā tiek kuplināts pasākumos iesaistīto personu loks un nests pozitīvs pienesums.

Vairāk informācijas par projektu, noderīgi materiāli, kā arī Nolikums un citi dokumenti – www.pumpurs.lv

Sekojiet aktualitātēm pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un projekta mājas lapā www.pumpurs.lv

Sīkāk – pie projekta koordinatores Natālijas Pēterānes, natalija.peterane@dnd.lv tel. 65476880

Medumu speciālajā pamatskolā LSK brīvprātīgie rīkoja radošo darbnīcu