Dienas centrs palīdz personām ar garīgas attīstības traucējumiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā – GRT) dienas laikā tiek nodrošināta sociālo prasmju attīstīšana, izglītošana, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšana, individuālās konsultācijas, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalība sociālo problēmu risināšanā.
Attīstot minētās prasmes, tiek mazināta izolētība un sociālā atstumtība, jo deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā – DI) projekta ietvaros tiek veicināta personas iekļaušana sabiedrībā, paplašinot sociālo kontaktu loku un paaugstinot dzīves prasmju līmeni.

Dienas centra speciālisti, sociālā darbiniece Svetlana Ņikitina, kurai ir milzīga pieredze darbā ar GRT personām, sociālā rehabilitētāja Terēzija Aleksejeva, kurai ir medicīnas darbinieka zināšanu un praktiskās pieredzes krājums, saprot mērķa grupas vajadzības un saredz situāciju no citas personas skatu punkta, spēj ieklausīties un ieteikt labākos risinājumus, kā arī elastīgi reaģēt uz izmaiņām. Vienlaikus tā ir iespēja izjust gandarījumu situācijās, kad ir izdevies palīdzēt klientam.
Aprūpētāja Jeļena Makovska cenšas atrast kopīgu valodu ar klientiem sadzīves iemaņu apgūšanā, kas padara klientus patstāvīgākus.
Autovadītājs Edgars Miglāns pilda ne tikai savus tiešos pienākumus, atvedot un aizvedot klientus no un uz dienas centru, bet arī izglīto klientus saistībā ar autotransportu, kas īpaši patīk jauniešiem.

Viss kopumā paveiktais mums visiem dod pārliecību, ka mīts, kas mājo sabiedrībā, ka “viņi nav spējīgi patstāvīgi dzīvot normāla cilvēka dzīvi un pieņemt lēmumus”, nav pieņemams. Aktivitātes, kas tiek realizētas dienas centrā, pierāda, ka cilvēki ar GRT ir spējīgi pieņemt patstāvīgus lēmumus un iekļauties sabiedrībā, saņemot nepieciešamo speciālistu atbalstu, aprūpi un konsultācijas.

Ārkārtas situācijas laika izaicinājums, dienas centra darbiniekus vēl vairāk stiprināja, tika pārskatīti individuālie rehabilitācijas plāni, saplānotas aktivitātes līdz gada beigām. Viena no šādām aktivitātēm ir sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošana, sasaistot ar brīvā laika pavadīšanu, tika organizēts brauciens uz Līksnas pagasta parku, kur izglītojošo programmu piedāvāja sociālā darbiniece Elvīra Vorošena. Vislielākais gandarījums darbiniekiem ir redzēt neizsakāmu prieku klientu acīs.

Ligita Liepiņa pārstāvēs Daugavpils novadu organizācijā SUSTENTO