Demenes pagasta Kumbuļos notikušas divas nometnes

AKTUĀLI

No 17. līdz 27. jūlijam Daugavpils novada Demenes pagasta „Kumbuļos” tika organizēta bērnu nometne novada ģimenēm. Tajā piedalījās 60 bērni no visiem novada pagastiem. Nometnes laikā katru dienu tika organizētas aktivitātes, kas stiprināja bērnu veselību, veicināja komandas izjūtu, palīdzēja izprast vienaudžus un uzņemties atbildību par kādu no veiktajiem uzdevumiem. Nometnē bija bērni, kuri katru gadu piedalās šajā pasākumā un nometnes apkalpojošais personāls varēja novērot kā ir mainījušies bērni, mainījusies viņu pasaules uztvere, uzvedība, saskarsmes veidošanas pieejas. Arī nākošo gadu šis pakalpojums tiks turpināts, ko katru gadu finansē Daugavpils novada dome.

Savukārt no 30. jūlija līdz 2. augustam atbalsta centrā “Paspārne” tika organizēta diennakts nometne 30 bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Nometnes pasākumu saturs tika vērsts atbilstoši prioritārajām veselības jomām un saistībā ar tādām tēmām kā veselīga uztura lietošanas veicināšana un fizisko aktivitāšu popularizēšana, atkarību mazināšana, garīgās veselības, reproduktīvās veselības veicināšana, paredzot teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Sadarbojoties ar psihologu, uztura speciālistu un fizioterapeitu dažādās nodarbībās tika sekmēta bērnu un jauniešu fiziskā un intelektuālā attīstība.

Nometni bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm organizēja un vadīja biedrība “Demenes Sociālā atbalsta centrs”.

Nometne tika rīkota ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros.

FOTOGALERIJA

Deju ansamblis "Līksme" koncertēja Polijā