Demenei un Laucesei iedalīti papildus līdzekļi no Autoceļa fonda

AKTUĀLI

Kārtējā domes sēdē tika iedalīti finanšu līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības autoceļa fonda 2018. gada nesadalītā atlikuma.

Demenes pagasta pārvaldei 6467,15  eiro iedalīti avārijas caurtekas uzstādīšanai uz ceļa “Kaldēji – Kazjulišķi -Šembergs”, Laucesas pagasta pārvaldei 3201,90 eiro avārijas caurtekas atjaunošanai uz ceļa “Krustceļi- Dzimtas – Malkalni”, kā arī Daugavpils novada domei 808,00 eiro ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas un ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu izgatavošanai pagastu pārvalžu vajadzībām.

Demenes pagastā pretī Šemberga kapiem uzstādīta jauna caurteka (0,5dm), lai novērstu avārijas situāciju, kas draudēja rasties no applūdušās blakus pļavas. “Ūdenim pļavā nebija kur notecēt, tāpēc tas nāca uz ceļa un to sāka daļēji appludināt. Lai nepieļautu situāciju, ka ceļš applūst un kļūst pilnībā neizbraucams, tika uzstādīta jauna caurteka, kaskāde, pa kuru novadīt ūdeni un 150m garš grāvis. Tāpat izcirsti koki pretī kapsētai un izveidota neliela stāvvieta,” pastāstīja Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne.

Jau iepriekš vēstīts, ka Satiksmes ministrijas piešķirtā mērķdotācija Daugavpils novada pašvaldībai 2018. gadā ir 1 012 710 eiro.

Foto  - ceļš Demenes pagastā

 

Notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Silene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu