Daugavpils novada pensionāri turpmāk darbosies biedrībā “Čaklās skudriņas”

AKTUĀLI

Daugavpils novada aktīvākie seniori līdz šim darbojās neformālā Pensionāru apvienībā, tomēr pērn nolemts apvienību juridiski reģistrēt kā biedrību “Čaklās skudriņas”. Šāds lēmums pieņemts, lai novada seniori kļūtu konkurētspējīgi, kā arī varētu rakstīt un iesniegt projektus, piesaistot papildus finansējumu. Pensionāri uz pēdējo apvienības kopsapulci bija sanākuši kuplā skaitā, lai noklausītos apvienības vadītājas Lidijas Skrindas atskaiti par paveikto pēdējos četros gados, kā arī tiktu informēti par turpmāko. Lidija Skrinda pastāstīja, ka četru gadu periodā ir paveikts ļoti daudz, bet tikpat daudz darāmā ir nākotnē. Šobrīd novadā dzīvo 6813 pensijas vecuma cilvēku. Katru gadu seniori ir aktīvi piedalījušies Latgales senioru Dziesmu un deju festivālos, braukuši ekskursijās un pieredzes apmaiņas braucienos uz Lietuvu, Rundāli, Bauskas, Krāslavas, Kokneses, Pļaviņu, Līvānu novadu un citur. Tāpat 11 seniori apguva datorprasmes Lattelecom projektā “Pieslēdzies Latvijai 2013”, piedalījās ES finansētā Latvijas Sarkanā krusta projektā “Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”, kurā bija iespēja izglītoties, aktīvi pavadīt brīvo laiku un saņemt aprūpi tiem senioriem, kuri paši par sevi nevar parūpēties. Tāpat pensionāri apmeklēja teātra izrādes un koncertus Daugavpilī un Rēzeknē. Pagastos regulāri tika rīkotas pensionāru pēcpusdienas, kas sniedza iespēju satikties ar līdzcilvēkiem, ļoti iecienīts bija Senioru Jaungada pasākums.

Seniori labprāt iesaistījušies Lielā Augšdaugavas musturdeķa adīšanā. Īpašs paldies Jānim Kotānam no Kalkūnes pagasta, kurš nodeva vairāk kā 300 adījuma fragmentus. Ļoti aktīvi bijuši arī Sventes seniori, kas adīja ne tikai musturdeķim, bet arī darināja jaundzimušajiem čībiņas un zeķītes, kuras Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa pasniedza jaunajiem vecākiem. Lidija Skrinda mudināja arī citus seniorus iesaistīties šajā akcijā. Diegus sarūpē Latvijas Sarkanais Krusts.

Apvienības valdes sēdēs regulāri tika sniegta jaunākā informācija no Sociālā dienesta, Slimokases un ārstiem - speciālistiem. Apvienībai izveidojās cieša sadarbība ar Latgales reģiona pensionāru apvienību, LSK Daugavpils – Ilūkstes komiteju, kā arī Ilūkstes un Daugavpils invalīdu biedrību.

 “Lai mūsu neformālā apvienība būtu juridiski nostiprināta un reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, valdē tika nolemts dibināt biedrību, kas varētu konkurēt ar citām senioru biedrībām valstī. 2016.gada septembrī tika reģistrēta biedrība “Čaklās skudriņas”. Šīs biedrības mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt pensionāru sociāli ekonomiskās tiesības un intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī privātajās organizācijās. Izstrādāt un realizēt projektus, atbilstoši vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Atjaunot un turpināt materiālās un nemateriālās tradīcijas, aktīvi iesaistoties pagasta un novada kultūras dzīvē. Sadarboties ar Latvijas un citu valstu sabiedriskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīties Latvijas un starptautiskajos pasākumos, organizācijās,” ar biedrības statūtiem un mērķiem iepazīstināja L.Skrinda.

Noslēdzot savu uzrunu, L.Skrinda pateicās visiem aktīvajiem senioriem, pagasta pārvalžu vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, Daugavpils novada domes vadībai, Sociālajam dienestam un Kultūras pārvaldei.  Apvienības valdei atvadoties no sava darba, Lidija Skrinda pasniedza Pateicības valdes locekļiem -  Valentīnai Andiņai, Olgai Rogoļevai, Janīnai Beķei, Leontīnei Garkalnei, Monikai Somai, Stefānijai Želnerčikai, Elvīrai Malnačai, Nonnai Iļjinai, Lidei Vanagai, Veronikai Meinartei, Emeritai Kreitusei, Marijai Audzerei, Valentīnai Marenkovai un Boļeslavam Purmalim.

Kopsapulces turpinājumā Janīna Beķe senioriem atgādināja, ka šogad Senioru Dziesmu un deju svētki notiks Līvānos, aicinot gatavoties, lai godam pārstāvētu Daugavpils novadu. Savukārt tos pagastus, kuros vēl nav senioru kopas, mudināja būt aktīvākiem, jo tas sniedz iespēju piedalīties dažādos pasākumos.

Veronika Meinarte no Sventes dalījās ar sava pagasta senioru pieredzi. Lai dzīve būtu interesantāka, 2014.gadā viņi izveidota interešu grupu “Sventes pērlītes”. Interešu grupas locekļi satiekas reizi nedēļā atvēlētajās telpās Sventes Tautas namā, regulāri rīko tematiskas rokdarbu izstādes, pagasta svētkos veido vides objektus, organizē ekskursijas un senioru vakarus, kopīgi atzīmē jubilejas. “Sventes pērlītes” jau ir uzadījušas 300 fragmentiņus Augšdaugavas musturdeķim, kā arī aktīvi ada bērnu zeķītes Dzimtsarakstu nodaļai.

Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa no Kalupes, kura nesen kļuva par Daugavpils un Ilūkstes novadu invalīdu biedrības “Ildra” valdes locekli, akcentēja, ka vēlas cieši sadarboties ar senioriem. Invalīdu biedrības galvenais uzdevums ir risināt jautājumus, kas saistīti ar veselības problēmām, veselības aprūpi un kompensējamiem medikamentiem. L.Liepiņa arī aicināja pieteikties tos interesentus, kuri maijā vēlētos piedalīties Daugavpils reģionālās slimnīcas organizētajā konferencē, kas būs veltīta nieru slimību tēmai.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā uzrunā uzsvēra, ka biedrībām ir daudz priekšrocību, kuras līdz šim nevarēja veikt apvienība. “Mēs vienmēr atbalstījām un arī turpmāk atbalstīsim trīs biedrības – Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils – Ilūkstes komiteju, Daugavpils un Ilūkstes novadu invalīdu biedrību “Ildra” un novada pensionāru biedrību “Čaklās skudriņas”, tā J.Jalinska.

Noslēdzot sapulci, tika nobalsots, ka turpmāk biedrības valdei palīdzību sniegs konsultatīvā padome 13 cilvēku sastāvā, kuras uzdevums būs pildīt valdes lēmumus, aktivizēt un informēt pensionārus pagastos. Padomē darbosies – biedrības dibinātāja Lidija Skrinda (Višķi), Olga Rogoļeva (atbildīgā par finansu lietām, Demene), Monika Soma (atbildīgā par izpildi, protokoliem un atskaitēm, Kalupe), Janīna Beķe (Dubna), Leontīne Garkalne (Kalkūni), Stefānija Želnerčika (Laucesa), Nonna Iļjina (Maļinova), Emarita Streikuse (Naujene), Ludmila Murnika (Nīcgale), Valentīna Marenkova (Skrudaliena), Veronika Meinarte (Svente), Marija Audzere (Vabole) un Valentīna Andiņa (Višķi).

Tie pensionāri, kuri vēlējās iestāties biedrībā, pēc pasākuma varēja aizpildīt iesniegumu, apliecinot savu vēlmi par iestāšanos.

Seniorus ar skanīgām dziesmām iepriecināja Demenes vokālais ansamblis “Aizturi elpu”.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne

Novada veterānu sasniegumi sporta spēļu finālsacensībās vieglatlētikā un svarbumbu celšanā