Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Izsoles

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaLīksnas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4468 005 0714
Platība, ha0.3
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
ApgrūtinājumiPašvaldības autoceļu aizsargjosla, virszemes ūdensobjektu aizsargjosla
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

Izsoles noteikumi Nomas līgums Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību Nr. Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts    

Notiks mācību seminārs, kas ir veltīts amatniekiem, mājražotājiem un citiem interesentiem