COVID-19 seku mazināšanai pārstrukturizēts Eiropas Sociālā fonda finansējums

AKTUĀLI

Labklājības ministrija ir pārskatījusi tās atbildībā esošo Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto specifisko atbalsta mērķu un pasākumu īstenošanas gaitu, iespējamo ieguldījumu un nozīmību pēc krīzes un sagatavojusi priekšlikumus Eiropas Sociālā fonda finansējuma pārstrukturizācijai COVID-19 seku mazināšanai.

Tiek veidoti jauni pagaidu nodarbinātības pasākumus t.i. algoti pagaidu sabiedriskie darbi, kas sniedz atbalstu noteiktā periodā, kamēr beidzas krīze un stabilizējas ekonomiskā situācija. Tajā tiks iesaistīti bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai atsakās no tā saņemšanas. Atlīdzības apmērs par dalību pagaidu sabiedriskajos darbos būs 200 eiro mēnesī, kas domāti patēriņam un pamatvajadzību nodrošināšanai, nabadzības risku mazināšanai. Papildus par bezdarbniekiem tiks veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

To nosaka otrdien, 28. jūlijā, valdības sēdē pieņemtie “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi””.

Grozījumi noteikumos paredz arī paplašināt mērķa grupu algu subsīdijas atbalsta pasākumā. Pašreiz subsidētā nodarbinātība ir vērsta uz atbalsta sniegšanu no jauna radītās darba vietās ilgstošajiem bezdarbniekiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti, nodrošinot algas subsīdiju ilgākā laika periodā (līdz diviem gadiem).

Tagad paredzēts paplašināt pasākuma mērķa grupu sniedzot iespēju, arī bezdarbniekiem nodrošināt atbalstu ātrākai iesaistīšanai darba tirgū un pastāvīgās nodarbinātības sekmēšanai. Algu subsīdijas atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs līdz četriem mēnešiem varēs saņemt subsīdiju darba algai 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas, bet ne vairāk kā 430 eiro mēnesī.

Bez tam bezdarbnieka statusu ieguvušajiem augstskolu un koledžu klātienes studentiem paredzēta iespēja piedalīties prasmju un iemaņu attīstības pasākumā, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, IT prasmes, veicot noteiktus uzdevumus savā mācību iestādē. Pasākumā iesaistītajiem studentiem tiks izmaksāta stipendija – 10 eiro apmērā par katru dalības dienu. Pasākuma ilgums ir līdz sešiem mēnešiem

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Slutišķu brīvdabas estrādē notiks koncerts „Pirmoreiz”