Brīdinājums par NĪN nokavēto maksājumu piedziņu

Pagastu un pilsētu ziņas

Daugavpils novada domē 2018. gada 10. aprīlī  ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi nr. 3-81/30 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu no Antoņinas Kalačovas, dzim. 1962. gada 21. decembrī. Ar minēto brīdinājumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.

 

 

 

Komiteju sēdes