Biķernieku pagasta izveidošana

Biķernieku pagasts

Latvijas Lauksaimniecības kameras izdevums "Daugavpils Apriņķis. Dzīve un darbs" 1937. g. raksta:

"Biķernieku pagasts savu patstāvību ieguvis 1931. g. 13. janvārī, atdaloties no Naujenes, Izvaltas un Višķu Pagasta. Pagasts ir 84,6 kv. klm. liels ar 5238 iedzīvotājiem, no kuriem 2,4% latviešu un 97,6% krievu tautības. Pēdējie pēc ticības sadalās: apm. 8% pareizticīgo un 92% vecticībnieku. Vasarā iedzīvotāju skaits stipri mazinājās, jo apm. 30% vīriešu kārtas iedzīvotāju izbrauc uz Vidzemi un Zemgali peļņā būvniecības darbos.

No zemes kopplatības aramzeme aizņem 4560,66 ha, pļavas 2248,32 ha, ganības 1222,75 ha, meži un mežu zemes 178,19 ha un nederīgā zeme 244,41 ha. Saimniecību skaits pagasta ar zemes platību no I—61—6 ha — 414, no 6—12 ha — 377, no 12—20 ha — 138, no 20—30 ha — 31 un no 30—45 ha -3 saimniecības. 1933. gadā izdarīja visa pagasta lauku nekustamas mantas kadastrālo pārvērtēšanu.

Zemes vērtība tagad ir 1.233.589 ls, aramzemes 1 ha vidējā vērtība 210 ls. Tekošā gada budžets līdzsvarots uz 36.200, ar 5% nodokļu likmju paaugstinājumu. Lielākā daļa pagasta iedzīvotāju ir sīkzemnieki ar lielām ģimenēm (no 5 līdz 15 ģim. loc.) un visus lauksaimniecības ražojumus patērē savām vajadzībām. Lauksaimnieku galvenie ienākumi: cūkkopība, linkopība, cukurbiešu audzēšana un peļņa no būvniecības un citiem darbiem. Pagastam sava nama nav. 1936. g. septembrī uzsāka celt lielu divu stāvu ugunsdrošu ēku, kura izmaksās ap 45.673— ls. Pagastā darbojas viena II pak. jauktu tautību pamatskola, viena II pakāpes krievu pamatskola un četras I pakāpes krievu pamatskolas, kuras apmeklē 1041 bērni. Mācības pasniedz 23 skolotāji. Divas skolas atrodas pagasta pašvaldībai piederošās telpās, bet četras — īrētās telpās. Tuvākā nākotnē pagasta pašvaldība paredz vienai skolai celt savu ēku. Pagastā darbojas tautas labkl. min. algots rajona ārsts, bet saviem līdzekļiem pagasta pašvaldība uztur veterinārfeldšera punktu." (A. RIMŠA, Biķernieku pagasta valdes darbv.)

Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.464 (17.02.1931) raksta par jaundibināto pagastu:

"Prasa policiju jaundibinātam pagastam."

Uz iedzīvotāju vēlēšanos Daugavpils apriņķī nodibināja jaunu Biķernieku pagastu, kura ietilpst 19 sādžas no Višķu pagasta, 11 no Naujenes un 10 no Izvaltas pagasta, pavisam 40 sādžas ar 4.578 iedzīvotājiem. Jaunā pagasta pašvaldība sāks darboties 1. aprilī, un Daugavpils apr. valde lūgusi Iekšlietu ministriju no zīmēt Biķernieku pagastam 1 vecāko un 1 jaunāko polic. kārtībniekus.

Latgales Vēstnesis, Nr.67 (16.06.1937) raksta:
"Biķerniekos ceļ jaunu pagasta namu"

Daugavpils apr. vec. A. Švirksts, ceļā uz Skaistas pag. Kalniešu pamatskolas jaunās celtnes pamatakmens guldīšanas svinībām, vakar ieradās arī Biķernieku pagasta valdē un iepazinās ar tās kanclejas darbību. Apriņķa vecākais pagasta valdei un kanclejas darbiniekiem deva dažus norādījumus attiecībā uz viņu pienākumu labāku izpildīšanu. Pagasta valde tagad atrodas īrētās telpās, bet turpat blakus jau ceļ jauno pagasta namu, kurš zem jumta nāks jūlija sākumā. Pie būvdarbiem strādā pagasta iedzīvotāji, kuri nav varējuši nomaksāt pagasta nodokļus; viņi izpelna 3—4 ls dienā un ar darbu ir apmierināti.

Autors: Dainis Bitiņš

Līksnas pagasts 1937. gadā