Bijušajā mazuta glabātavā Višķos darbi tuvojas noslēgumam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība turpina īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projektu Nr. NFI/AK/01 “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā”.

Šovasar, veicot sanācijas darbus un revitalizējot piesārņojuma areālu, tika demontētas tvertnes un infrastruktūras iekārtas. Sanācijas pakalpojumu un būvdarbu komponenti objektā veic iepirkumā uzvarējusī firma – AS “BAO”. Pašlaik sanācijas darbi ir pabeigti, un ir atlikuši teritorijas labiekārtošanas darbi.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Juta Valaine pastāstīja, ka objektā īstenots ļoti vērienīgs darbu apjoms.

Ir savākti vairāk nekā 3800 kubi bīstamo atkritumu, tostarp naftas produkti, piesārņots ūdens un grunts. Ir likvidēti piesārņojuma avoti 2,12 ha platībā, atbrīvojot un attīrot objektā esošās tvertnes, dīķi, kas izveidojies periodisku naftas produktu noplūdes no rezervuāriem rezultātā, demontējot pazemes un virszemes infrastruktūru.

Projekta īstenošanas gaitā notiek arī sabiedrības informēšanas kampaņa, organizēti dažādi pasākumi vietējai sabiedrībai un novada skolēnu zināšanu uzlabošanai par vides jautājumiem. Višķu estrādē divus gadus notika klimata pārmaiņu pikniks, izglītojot novada skolu jauniešus par klimata pārmaiņu tēmu un rīkojot aizraujošas radošās darbnīcas, kurās bērni apguva dažādus vides aizsardzības jautājumus, piemēram, par nepieciešamību šķirot atkritumus, saudzēt vidi.

Projekta ietvaros ir noticis bērnu vizuālās mākslas konkurss par klimata pārmaiņu tēmu, bērnu zīmējumi izmantoti 2023. gada pašvaldības kalendārā, aicinot sabiedrību aizdomāties par klimata pārmaiņu sekām.  

Šī gada martā organizēts vides izglītības konkurss, kurā gan Augšdaugavas novada, gan Daugavpils valstspilsētas  izglītības iestāžu izglītojamie dalījās savos pētījumos par ūdens tēmu, tādējādi tika sekmēta skolēnu izpratne par vides aizsardzību un rosināta skolēnu interese par ūdens resursu izpēti, aizsardzību, saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu.

Projektu paredzēts pabeigt 2024. gada pavasarī. Sanācijas projektu vēsturiski piesārņotā vietā – Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavā - īsteno Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar projekta Norvēģijas partneri  – “Henric Johansson Konsult” un projekta Latvijas partneri – biedrību “Višķu attīstībai”. Projekta mērķis ir piesārņotās vietas attīrīšana, lai panāktu augsnes un grunts kvalitātes uzlabošanu, tādējādi novēršot apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi. Projekta ietvaros ir likvidēti piesārņojuma avoti, demontētas mazuta tvertnes un attīrīts dīķis, kas izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, attīrīta pazemes un virszemes infrastruktūra un grunts no naftas produktiem, veikti sanācijas darbi.

Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189,00 EUR, tai skaitā programmas finansējums 1 429 861,00 EUR, saņēmēja līdzfinansējums 252 328,00 EUR.

Ziemassvētku noskaņa Naujenes pamatskolā