Atbalstīja projekta ieceres iesniegšanu tūrisma maršruta izstrādei

AKTUĀLI

Deputāti sēdē atbalstīja Daugavpils novada domes kā vadošā partnera dalību ar partneri “Zarasu tūrisma un biznesa informācijas centrs” projektā "Pirmā pasaules kara vēstures mantojuma tūrisma maršruts un ekspozīcijas apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas teritorijā”. Projektu plānots iesniegt Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam prioritātei “Palielināt Programmas teritorijas apmeklētāju skaitu, uzlabojot un attīstot kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus”.

Projekta provizoriskais īstenošanas termiņš ir 2020.-2021. gads.

Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu sadarbību un kopīgu tūrisma maršruta izstrādi kopīga vēsturiskā notikuma - Pirmā pasaules kara notikumu atspoguļošanā un vēstures mantojuma saglabāšana un tā izmantošana tūristu piesaistē Daugavpils novadā (Latgale) un Zarasu rajonā (Augštaitija, Lietuva).

Daugavpils novada domes daļas projektā plānotās kopējās izmaksas 400 000 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85% jeb 340 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums un Latvijas valsts budžeta finansējums 15% jeb 60 000 eiro, no kuriem 42 000 eiro sastāda novada domes līdzfinansējums un 18 000 eiro - Valsts budžeta dotācija.

Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta līdzfinansējuma un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai plānots izmantot Valsts kases aizņēmuma līdzekļus.

Aktualizēts Investīciju plāns 2019. - 2021. gadam