Ar Stipendiju fondu tiks atbalstīti topošie inženieri mašīnzinātnē, vetārsti un pārtikas tehnologi

Pašvaldība

Lai noskaidrotu Stipendiju fonda atbalstāmās specialitātes nākamajā mācību gadā, tika veikta Daugavpils novada uzņēmēju anketēšana. No 235 nosūtītājām anketām, atsaucās četri uzņēmēji, kuri norādīja, ka tuvāko gadu laikā viņiem būs nepieciešami pārtikas un dzērienu tehnologi, vetārsti un lauksaimniecības inženieri.

Pieprasījums pēc lauksaimniecības inženiera mašīnzinātnē ir AS “Latgales bekons” (Višķu pag.) un SIA “Rubiki” (Līksnas pag.), pārtikas tehnologs nepieciešams uzņēmumam SIA “Dubiki” (Vecsalienas pag.), kā arī veterinārārsts AS “Latgales bekons”. Ar domes lēmumu apstiprinātas šīs atbalstāmās specialitātes. Topošie un esošie studenti stipendijai varēs pieteikties no 1.augusta līdz 1.septembrim.

Tāpat kā pērn, stipendiju varēs saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās. Stipendiju konkursa kārtībā varēs saņemt studējošais, kura deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kurš absolvējis Daugavpils novada vidusskolu neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, un kurš studē attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 6 ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie Daugavpils novada uzņēmēja. Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām ģimenēm vai daudzbērnu ģimenēm.

Pirms stipendijas saņemšanas, studējošais varēs slēgt divpusējo vienošanos ar uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties, gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Stipendijas apmērs būs atkarīgs no studiju gada – 1.kursā studējošam tiks maksāts 150 euro mēnesī, 2. un 3.kursa studentam – 200 euro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā  studējošajam  - 250.00 euro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāvēs arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 euro apmērā.

Elza Timšāne

 

Par publisko apspriešanu Višķu pagastā