Apstiprināti saistošie noteikumi “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”

AKTUĀLI

24. novembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”, kas nosaka novada pašvaldības stipendijas un vienreizējas stipendijas apmēru un kārtību, kādā tās tiek piešķirtas, prioritātes stipendiju piešķiršanā, kā arī stipendijas izmaksas apturēšanas, atjaunošanas un līguma izbeigšanas gadījumus.

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un sekmēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālāk izglītību, kā arī veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Augšdaugavas novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi Augšdaugavas novada attīstībai.

Izsludinot stipendiju konkursu vienu reizi gadā un dodot iespēju pretendēt uz pašvaldības stipendiju plašākam studējošo lokam, tiks veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste Augšdaugavas novadam un novada iedzīvotāju intelektuālā potenciāla paaugstināšana. Kā arī uzlabosies situācija, kas ir saistīta ar iztrūkstošo speciālistu jautājumiem Augšdaugavas novadā.

Augšdaugavas novada pašvaldības dome līdz kārtējā gada 1.jūnijam nosaka atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu katrā specialitātē, kuriem var tikt piešķirta stipendija, kā arī norāda apzinātos uzņēmējus un pašvaldības iestādes, kuriem ir nepieciešami šādi speciālisti. Stipendiju piešķiršanas komisija izsludina pieteikšanos uz stipendiju konkursu laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam, nosakot pieteikšanās termiņu ne īsāku par trim nedēļām. Ārstam rezidentam pieteikšanās stipendijai tiek izsludināta līdz 1. novembrim.

Stipendijas konkursa kārtībā var saņemt valsts akreditētās augstākās izglītības programmās jebkurā kursā studējošie un ārsti rezidenti, kas apgūst kādu no novada nepieciešamajam atbalstāmajām specialitātēm un kuru sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par pēdējo studiju semestri nav zemāka par 6 ballēm (izņemot ārsta rezidenta studiju programmu), kā arī pēc augstskolas /rezidentūras beigšanas apņemas turpmākos 3 gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē Augšdaugavas novada pašvaldības iestādē vai pie komersanta, kura darbības teritorija ir Augšdaugavas novadā vai komersanta, kura viena no kapitāla daļu turētājām ir Augšdaugavas novada pašvaldība.

Stipendijas apmērs 1. kursā studējošajam ir 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursā studējošajam – 200 eiro, bet 4. kursā un augstāko kursu studējošam, kā arī maģistra studiju programmā studējošajam un ārstam rezidentam - 250 eiro mēnesī. Studējošais var saņemt Stipendiju tikai par vienu apgūstamo specialitāti. Stipendija tiek piešķirta uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, studējošais stipendiju saņem piecus mēnešus rudens semestrī un piecus mēnešus pavasara semestrī.

Pašvaldība paredz izmaksāt arī vienreizējo stipendiju, kas vienam studējošajam ir 2000 eiro apmērā. Vienreizējo stipendiju var saņemt valsts akreditētās augstākās izglītības programmās jebkurā kursā studējošie un ārsti rezidenti, kas apgūst pašvaldības atbalstāmo specialitāti, ir studiju programmas pēdējā kursa students vai ārsts rezidents, kura sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par iepriekšējo studiju gadu nav zemāka par 6 ballēm (izņemot ārstu rezidentu) un kurš pēc augstskolas/rezidentūras beigšanas apņemas turpmākos 3 gadus nostrādāt pamatdarbā  attiecīgajā specialitātē pie darba devēja.

Prioritātes stipendiju piešķiršanā ir bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja par tā ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi Augšdaugavas novada bāriņtiesa, studējošajam, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, studējošajam no daudzbērnu ģimenes, studējošajam, kas ir Augšdaugavas novada skolas absolvents, ja studējošā deklarētā dzīvesvieta ir Augšdaugavas novadā un ja studējošajam ir daudzbērnu ģimene.

Stipendijas izmaksāšana var tikt apturēta gadījumā, ja studējošais atrodas akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī ja sekmju vidējā aritmētiskā atzīme ir zemāka par 6 ballēm (izņemot ārstu rezidentu).

Ģimenes spēlfilma “Vētras puika” Kultūras centrā “Vārpa”