Apstiprināta pašvaldības aģentūras „TAKA” attīstības stratēģija 2018.-2020. gadam

AKTUĀLI

Pēdējā aizvadītā gada novada domes sēdē deputāti apstiprināja Daugavpils novada pašvaldības tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūras “TAKA” vidējā termiņa attīstības stratēģiju 2018.-2020. gadam.

Pašlaik pasaulē un Eiropā tūrisma nozare piedzīvo nozīmīgas izmaiņas: mainās tūristu ceļošanas paradumi, arvien pieaug e-komercijas pielietojums, palielinās tūrisma produktu dažādība un skaits, parādās jauni tūrisma galamērķi. Esošajā globalizācijas un saasinātās konkurences apstākļos Latvijai un tajā skaitā arī Daugavpils novadam ir nepieciešams identificēt savas konkurētspējīgas priekšrocības, lai attīstītu tūrisma produktus un pakalpojumus ar lielāku ilgtspējīgas attīstības potenciālu.

Daugavpils novads ir bagāts ar materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu. Novads var lepoties ar tādiem tūrisma objektiem kā dabas parks „Daugavas loki”, vecticībnieku sādža Slutišķos, Červonkas muižas pils, Sventes muiža, Naujenes novadpētniecības muzejs, Skrindu dzimtas muzejs un Raiņa māja Berķenelē. Tie ir tikai daži no Daugavpils novada potenciāliem tūrisma resursiem, kuri piesaista tūristu interesi.

Pēdējā laikā Daugavpils novadā ir vērojams tūristu skaita pieaugums, taču joprojām tūrisma nozare Daugavpils novadā saskaras ar problēmām, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes tūrisma produktu piedāvājumu, izteikto  sezonalitāti un tās radītajām tūrisma komercdarbības apgrozījuma svārstībām. Lai nodrošinātu turpmāko tūrisma nozares attīstību, publiskās aktivitātes tūrisma nozarē nepieciešams fokusēt  uz tūrisma produktiem un teritorijām, kas veiksmīgi piesaista ceļotājus, mazina sezonalitātes efektu, kā arī nodrošina tūrisma produktu ienesīguma un eksporta pieaugumu.

Daugavpils novadam sadarbībā ar Daugavpils pilsētu ir pozitīvas sadarbības pieredze ar pierobežas pašvaldībām tūrisma veicināšanā. Tūrisms ir viena no Latvijas pierobežas reģionu lielākajām potenciāli attīstāmajām nozarēm, kas varētu nest lielāku ieguldījumu novada ekonomikā. Īpaši labvēlīgs nosacījums tūrisma attīstībai Daugavpils novadā ir daudzkulturālā vide, vēsturiskā pieredze un vēsturiskais mantojums.

Viens no aģentūras mērķiem, kas iezīmēts attīstības stratēģijā, ir veicināt Daugavpils novada atpazīstamību un tūrisma nozares attīstību, izmantojot novada teritorijā esošus objektus,  piedaloties ar to attīstību saistītos projektos, popularizēt šos objektus, iekļaujot tos tūrisma apritē. Savukārt nosauktajos uzdevumos un kompetencēs dominē jaunu tūrisma produktu izveide, kas saistīta ar Daugavpils novada tūrisma un kultūras mantojuma objektiem, sadarbība ar Daugavpils novada zemnieku saimniecībām, uzņēmējiem, amatniekiem ar  mērķi veidot uz vietējiem cilvēkiem un resursiem balstītus tūrisma pakalpojumus, sadarbība ar Daugavpils novada muzejiem, iesaistot tos tūrisma informācijas apritē un jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu izstrādē, kā arī Daugavpils novada tūrisma, sporta un kultūras objektu popularizēšana, organizējot pasākumus un piedaloties ar tiem citās aktivitātēs.

Sadarbības veicināšana starp tūrisma nozares pārstāvjiem ir viens no svarīgākajiem tūrisma attīstības priekšnoteikumiem, tieši tāpēc Aģentūra plāno sadarbību ar Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas, lai pilnveidotu un izstrādātu kopīgus tūrisma maršrutus, uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti tūrisma  informācijas centrā, sniegtu tūristiem kvalitatīvu un daudzpusīgu informāciju par tūrisma un izklaides iespējām novadā un pilsētā, organizētu kopīgus pasākumus tūrisma produktu popularizēšanas nolūkos, kuri ietver gan pilsētas, gan novada apskates objektus.

Lai sasniegtu aģentūras mērķi, aģentūras plānotie darbības virzieni un vidējā termiņa prioritātes tika iedalītas 3 galvenajos darbības virzienos, vietējā, valstiskā un starptautiskā mērogā.

Tāpat stratēģijā iezīmēti Aģentūras attīstības plāna rīcības pasākumi. Tie ir - konkursi par labākā tūrisma produkta un suvenīru izveidi, jaunu tūrisma maršrutu izstrāde un aprīkošana, komplekso ekskursiju piedāvājumu izstrāde, tūrisma un atpūtas piedāvājuma ģimenēm ar bērniem veidošana, gidu tīkla izveide un apmācība, reklāmas kampaņu veidošana Daugavpils novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, sadarbība ar ārvalstu partneru tūrisma institūcijām, ar Latvijas tūrisma institūcijām, biedrībām, asociācijām, tūrisma informācijas centriem, tūroperatoriem, informatīvo un pieredzes apmaiņas semināru organizēšana, tūrisma uzņēmēju apmācība, unikāla produkta - Višķu estrādes un stadiona popularizēšana un citi.

Tiks pasniegta "Gada balva sportā 2018"