Apbūves tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Cielavas”

AKTUĀLI

Informācija par apbūves tiesības izsoles objektu
zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 4407 004 0190 8001 3.8977 ha platībā

1.Apbūves tiesības piešķīrējs.Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310 juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils
2.Apbūves tiesības izsoles objekts.Nekustamā īpašuma “Cielavas” ar kadastra numuru 4407 004 0206 zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 4407 004 0190 8001 3.8977 ha platībā, kas atrodas Ilūkste, Augšdaugavas novads.
2.1.Apbūves tiesības izsoles objekta apbūves tiesības mērķis.Būvēt un lietot saules enerģijas ražošanas un energoapgādes būves
3. Apbūves tiesības izsoles objekta raksturojums: 
3.1.Veids, kadastra numurs, adrese, sastāvs, cita nomas objektu raksturojoša informācija.Nekustamā īpašuma “Cielavas” ar kadastra numuru 4407 004 0206 zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 4407 004 0190 8001 3.8977 ha platībā, kas atrodas Ilūkste, Augšdaugavas novads, uz kuru nostiprinātas īpašuma tiesības Ilūkstes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000615533 Augšdaugavas novada pašvaldībai.
3.2. Apbūves tiesības izsoles objekta lietošanas mērķis.Objekta izmantošanas mērķis - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme. Zemes vienības funkcionālā zona ir Rūpnieciskās apbūves teritorija R1, kur kā galvenā izmantošana ir pieļaujama arī “Energoapgādes uzņēmumu apbūve” (NĪLM kods14006) un “Inženiertehniskā infrastruktūra” (NĪLM kods 14001).
4. Izsoles veids.Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
5. Izsoles nosacītā apbūves tiesības gada maksa, kas ir arī apbūves tiesības izsoles objekta sākotnējā nosacītā apbūves tiesības gada maksa.EUR 1500.00  (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) bez PVN gadā.
6. Izsoles solis.EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi).
7. Iznomāšanas termiņš.30 gadi no līguma parakstīšanas brīža.
8. Apbūves tiesības izsoles objekta īpašie nosacījumi.1. Apbūves tiesība ir spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, tā izbeidzas pati no sevis līdz ar zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējumu (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem). 2. Apbūves tiesību ieguvējam nav tiesību nodot piešķirtās tiesības trešajai personai. 3. Apbūves tiesību ieguvējam bez Augšdaugavas novada pašvaldības rakstiskas piekrišanas aizliegts apbūves tiesību atsavināt vai apgrūtināt. 4. Augšdaugavas novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, ja apbūves tiesīgais neizbūvē inženierbūvi 2 gadu laikā pēc apbūves tiesību līguma noslēgšanu. 5. Pēc apbūves tiesību izbeigšanās Augšdaugavas novada pašvaldība nekompensē atlīdzību apbūves tiesīgajam par būves iegūšanu īpašumā. 6. Pēc apbūves tiesību līguma termiņa Objekts tiek atbrīvots no apbūves elementiem vai tie pāriet pašvaldības īpašumā. 7. Apbūves tiesību ieguvējam nedod tiesības atsavināt zemi ar pirmpirkuma tiesībām. Šo īpašumu var nodot atsavināšanai kopā ar ēkām, rīkojot atklātu izsoli.
9. Apbūves  tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš, iesniedzamie dokumenti.Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz no 2022.gada 31.oktobra līdz 2022.gada 4.novembrim plkst. 15.00, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, 19. kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv. Iesniedzamie dokumenti noteikti apbūves tiesības izsoles noteikumos.
10. Reģistrācijas maksa.Pirms pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanas jāiemaksā reģistrācijas nauda 5.00 EUR (pieci euro 00 centi), Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
11. Izsoles datums, laiks un vieta.Izsole notiks 2022.gada 8.novembrī plkst. 11.30 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 1.stāvā, konferenču zālē.
12. Izsoles norises kārtība, apbūves tiesību līguma projekts.Izsoles norises kārtība ir noteikta apbūves tiesības izsoles noteikumos. Ar Apbūves tiesības izsoles noteikumiem apbūves tiesības izsoles objektam, t.sk. ar Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu projektu var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Īpašuma nodaļā, 19.kabinets.
13. Informācija par apbūves tiesības izsoles objektu un tā apskates vietu un laiku.  Informācija par apbūves tiesības izsoles objektu pieejama un ar to var iepazīties iepriekš sazinoties ar Īpašumu nodaļas vadītāju Inu Simanoviču, tālr. 65476739.
Daugavpils Inovāciju centrs Laucesas pamatskolā