SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Adrese

Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Direktore

Zane Buceniece-Zīberga

Tālrunis

65462455

e-pasts

info@veselibascentrsilukste.lv

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” (turpmāk – Centrs) ir Augšdaugavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus.

Centra struktūru veido:

 • Ārstniecības iestāde ar feldšerpunktiem novada pagastu centros (Bebrenē, Dvietē un Šēderē);
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste;
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate.
 • Pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa „Mūsmājas „Dižkoks””.

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja iekļūt ārstniecības iestādē un saņemt tās sniegtos primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus.


Ārstniecības iestādē  ir pieejama vismaz viena tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tādējādi tiek nodrošināts vides pieejamības samērīgums un tiek nodrošināts veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības princips.

Papildu informācijas saņemšanai, lūdzam zvanīt uz reģistratūru –  tālr.: 65462455; 25761511.


Ārstniecības iestāde

Tālrunis: 65462455, mob.t. 25761511

Centra ārstniecības iestādē var saņemt šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • Veselības aprūpes mājas pakalpojumi.

Centrā ir pieejami arī specializētie izmeklējumu un procedūru kabineti:

 • klīniski diagnostiskā laboratorija;
 • ultrasonogrāfijas kabinets;
 • rentgenogrāfijas un mamogrāfijas kabinets;
 • neiroloģisko un iekšķīgo slimību dienas stacionārs un procedūru kabinets;
 • fizikālās medicīnas procedūru kabinets.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Ilūkste

Faktiskā adrese: Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447

Tālrunis: 65462433; mob.t. 29997810

 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Subate

     Faktiskā adrese: Sporta ielā 20, Subatē, Augšdaugavas novadā, LV-5471

Tālrunis: 65463147; mob.t. 20044800

Centram ir  noslēgts līgums ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Valsts apmaksātu pakalpojumu ir tiesības saņemt:

Pilngadīgām personām ar smaga garīga rakstura traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdiem ar garīgu atpalicību, personām, kuras slimo ar hroniskām psihiskām saslimšanām, kurām ir nepieciešama patstāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe.

Pakalpojumu piešķir Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma saturs:

 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • palīdzību pašaprūpē vai ķermeņa aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
 • prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;
 • brīvā laika aktivitātes un relaksējošās nodarbības;
 • pastaigas svaigā gaisā;
 • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
 • sociālā darba speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
 • darba prasmju saglabāšanu, atjaunošanu vai apgūšanu personām darbspējas vecumā.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa nodrošina:

 • diennakts uzraudzību un individuālu atbalstu atbilstoši nepieciešamībai;
 • dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai;
 • mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus), higiēnas un mazgāšanas līdzekļus;
 • kvalitatīvu klienta vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • klientam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un sedz klienta līdzmaksājumu, ja nepieciešams. Tehniskos palīglīdzekļus, ko var izmantot vairāki klienti vai ar kuriem tiek aprīkotas koplietošanas, sadzīves vai nodarbību telpas;
 • apstākļus saturīgai laika pavadīšanai;
 • atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas un atbilstošu inventāru;
 • atpūtai un brīvā laika pavadīšanai piemērotu teritoriju;
 • iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un pasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus pilngadīgo aprūpes institūcijas;
 • iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem;
 • istabas aprīkojuma un iekārtojuma atbilstību klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildē.

Pakalpojuma piešķiršanas kārtība:

Personas uzņem saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Ar valsts apmaksāto pakalpojumu piešķiršanas kārtību var iepazīties Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas lapā: www.siva.gov.lv.

Pakalpojuma samaksas kārtība:

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.138, 85% no pensijas tiek izlietoti par klienta uzturēšanos Centrā, savukārt, 15% tiek izmaksāti klientam personīgajiem izdevumiem.

Pārējo daļu līdz pakalpojuma pilnīgai apmaksai sedz Labklājības ministrija pamatojoties uz iepirkumu Nr. LRLM2019/24-1-062/08.

Pakalpojuma cena 22.50 EUR diennaktī.

Centrā personas tiek uzņemtas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • iesniegums;
 • SIVA lēmums par pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniedzēju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās, pakalpojumu grupu mājā (dzīvoklī), pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā/medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • invaliditāti apliecinošus dokumentus (invaliditātes apliecība, VDEĀVK izziņa/lēmums);
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai)
 • pase;
 • cita informācija par klientu, ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītie dokumenti vai to atvasinājumi.