Amatierteātris

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” Teātra trupa „Trešais variants”

Vadītāja: Inta Uškāne
Tālr.: 26362572
e-pasts: inta.uskane@augsdaugavasnovads.lv

Teātra trupa „Trešais variants” ir dibināta Daugavpils novada Kultūras centrā. Pirmais teātra trupas mēģinājums datēts ar 1995. gada 4. oktobri. Teātra trupā aktīvi darbojas gandrīz 30 aktieri - gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie.

Teātra trupas repertuārā ir bijušas ap 25 dažādu žanru izrādes. Iestudējumiem izmantoti gan latviešu mūsdienu autoru, gan klasiķu darbi, gan arī ārzemju autoru lugas. Teātra trupa ir piedalījusies Latvijas amatierteātru salidojumos Valkā, Dobelē, Jēkabpilī, Balvos un Ventspilī. Teātra trupai „Trešais variants” izveidoti divi videoklipi – trupas himnai „Misteria” un dziesmai „Pavediens”. Abu dziesmu teksta autore ir Linda Kilevica un mūzikas autors – Artūrs Uškāns.

Par teātra trupas „Trešais variants” tradīciju kļuvusi balvas „Zelta ola” pasniegšana, kas notiek vienu reizi piecos gados. Balvas autors ir trupas aktieris, mākslinieks Māris Čačka. „Trešais variants” aktīvi iesaistās Daugavpils novada amatierteātru saieta „Spēlējam kopā” rīkošanā. Pēdējo gadu iestudējumi: „Skroderdienas Silmačos. Millenium”, kas tapusi pēc R. Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” motīviem, Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai veltītais V. Rūmnieka, A. Miglas lugas „Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš” iestudējums, A. Upīša lugas iestudējums "Dzimumdienas rītā", Raiņas bērnu dzejas uzvedums "Prieki visās gadskārtās", A. Brigaderes pasaku lugas “Maija un Paija” iestudējums, uzvedums "Ziedonis. Epifānijas". Teātra trupas nākotnes plānos ir pabeigt darbu pie Mihaila Sebastiana lugas "Nezināmā zvaigzne".

Misija:

Iejūtoties dažādos tēlos un izdzīvojot dažādas dzīves, ļaut sev un skatītājiem pavērt durvis uz citu pasauli, kur prieka mirkļi mijas ar pārdomu brīžiem.


Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” teātra studija „Mode H”

Vadītājs: Viktors Jansons
Tālr.: 26362572
e-pasts: inta.uskane@augsdaugavasnovads.lv

Kopš 2007. gada Daugavpils novada pašvaldība organizē projektus un pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā ar mākslas un radošuma instrumentiem. Zināšanas un ierosmi šim darbam sniedz sadarbība ar Eiropas adaptētās modes “MODE H” asociāciju Francijā. Asociācija rīko tikšanās un forumus, liekot akcentus uz radošumu kā arī apģērba un modes pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai kādām citām īpašām vajadzībām. Kopš 2007. gada Augšdaugavas (iepriekš) Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" darbojas teātra studija cilvēkiem

Teātra režisors un pedagogs Viktors Jansons ir iestudējis: 2010. gadā – uzvedumu pēc Mišela Bergera mūzikla “Starmania” motīviem; 2011. gadā – uzvedumu/fantāziju “Mani sapņi”, kas tika izveidots pēc filmas “Rošforas meitenes” motīviem; 2013./2014. gadā – uzvedumu pēc A. de Sent Ekziperī poētiskā stāsta “Mazais princis” motīviem; 2015. gadā – orģināluzvedumu “Cilvēks atstāj pēdas”; 2017. gadā – orģināluzvedumu “Cilvēks meklē sevi!”; 2019. gadā – uzvedums "...ja vien man būtu" pēc Gabriela Garsijas Markesa atvadu vēstules motīviem 2021./2022. gada sezonā teātra studija darbojas projekta Projekts Nr. LLI-541 Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) ietvaros.

Misija:

Teātra studijas "Mode H" mērķis ir sniegt cilvēkiem ar kustību un citiem traucējumiem iespēju būt radošiem, mobiliem, ar mākslas metodēm attīstīt savu personību, līdzvērtīgi sevi izteikt radošo spēju līmenī.


Bebrenes kultūras nama amatierteātris

Vadītāja: vieta vakanta
Tālr.: 65407909
e-pasts: kultura@bebrene.lv

Amatierteātri Bebrenē mīl, tas šeit darbojas jau kopš 20. gadsimta 60. gadiem (vēl vecajā kultūras nama ēkā). Tā ilggadējā vadītāja bija Rita Kļaviņa. Pēc tam režisores stafeti pārņēma Rita Žagata. Bebrenes amatierteātrī darbojušies un joprojām piedalās dažādu profesiju pārstāvji, bet visiem kopīga ir mīlestība uz teātra mākslu. Gan humors, gan nedaudz drāmas - tas viss caurvijas Bebrenes amatierteātra izrādēs.

Bebrenes amatierteātris iestudējis šādas izrādes: A. Auziņš – “Baļķis acīs”, Danskovīte – “Tāva meitas”, R. Blaumanis – “Trīnes grēki”, Danskovīte – “Antons un Ziemassvētki”, R. Blaumanis – “Saldenas pudeles”, J. Jaunsudrabiņš – “Ances auns”, A. Brodele – “Maiga rudzupuķe”, J. Hašeks – “Šveiks”, Z. Ērgle – “Esmu dzimis neveiksminieks”.


Dvietes pagasta kultūras nama amatierteātris „Nebēdnieki”

Vadītāja: Virgīnija Fjodorova
Tālr.: 26108394
e-pasts: kultura@dviete.lv

No 1976. gada Dvietes amatierteātri vadīja V. Marcinkeviča.
1984. un 1985. gadā izrādes iestudējusi arī M. Ģeriņa.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma amatierteātris Dvietē savu darbu atsāka 2001. gadā R. Stapkevičas vadībā.

2008. līdz 2010. gadam amatierteātra vadītāja bija M. Setkovska.
No 2010. gada un pašlaik amatierteātra vadītāja ir Virgīnija Fjodorova.

2013.gadā tika dots amatierteātra nosaukums „Nebēdnieki”.

Misija: Celt Dvietes kultūras līmeni pagasta iedzīvotājiem, iesaistīt iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs, nest Dvietes vārdu tālāk par pagasta robežām.

Nodarbības notiek otrdienās no 20.00.

2023. gadā amatierteātris piedalījās šados pasākumos:

 •  Teātra saiets Jēkabpils novada Rubeņu Kultūras namā
 •  Izrāde “Kā to Mārci izprecināt” Šēderes Kultūras namā
 •  Izrāde “Kā to Mārci izprecināt” Subates Kultūras namā
 • Pirmizrāde Dvietes Kultūras namā “Vasarsvētku jampadracis”
 • Ielīgošanas pasākums Dagdā, izrāde “Līgo svētku jampadracis”
 •  Jāņu vakars Ilūkstes estrādē ,“Trīnes grēki” kopā ar Ilūkstes amatierteātri.
 • Ekskursija Alūksne- Liepna, izrāde Liepnas estrādē “Kapusvētku jampadracis”
 •  Teātra svētki Jēkabpils novada Dignājas estrādē, izrāde “Vasarsvētku jampadracis”
 •  Augšdaugavas novada amatierteātru saiets, izrāde “Kartupeļu talkas jampadracis”
 •  Starptautiskā Tūrisma diena  Pilskalnes Siguldiņā. Fragmenti no lugas “Sprīdītis”
 •  Nīcgales amatierteātrim 20 gadu jubileja, skečs “Kaimiņu būšana”
 •  Dvietes Kultūras namā Ziemassvētku pasākumā ar skeču “Sapņu lode”

Ilūkstes amatierteātris “Tādi esam”

Vadītāja: Indra Madarniece
Tālr: 29220324

Teātris nepārtraukti darbojas kopš 1989. gada. To ir vadījuši režisori Miervaldis Brodovs, Jānis Čamans un kopš 2015. gada Indra Madarniece. 2019. gadā teātris nosvinēja savu 30 gadu jubileju. Savā pastāvēšanas laikā teātris ir iestudējis gan klasiķu lugas (Alunāna un Blaumaņa), gan mūsdienu autoru darbus (A. Niedzviedzis, A. Banga un I. Madarnieces).

Teātris ar savām izrādēm ir piedalījies dažādos Latvijas novadu pasākumos, gan Sēlijā, gan Vidzemē, gan Latgalē. Izrādes ir spēlējis Ērberģē, Zalvē, Krustpilī, Turkos, Rugājos, Bērzpilī, Lazdukalnā, Sakstagalā, kā arī Šederē, Subatē, Kalupē, Dvietē u.c. Teātra dalībnieku sastāvā pa šiem gadiem ir mainījušās vairākas paaudzes. Šobrīd teātrī dabūjas 27 dalībnieki.

2023. gadā amatierteātris “Tādi esam” piedalījās:

 • Teātru saspēle “Kaimiņu būšana” Rubenes tautas namā;
 • Meteņdienas pasākums “No Meteņiem līdz pelnu dienai”;
 • Represēto piemiņas dienas pasākum, Luga “Pa miglas ceļu”;
 • Vasarsvētku pirmizrāde luga “Pureņu līcī”;
 • Ģimeņu dienas pasākums;
 • Jāņu dienas pasākums Ilūkstē;
 • Senioru dienai veltīts pasākums;
 • Ziemsvētku egles iedegšana Ilūkstē, luga “Ziemassvētki Rūķu ciemā”.

Līksnas pagasta kultūras nama amatierteātris „Maskas”

Vadītāja: Māris Korsiets
Tālr.: 26158878
e-pasts: korsiets@gmail.com; kultura@liksna.lv

Darbības misija: nodrošināt amatierteātra darbības nepārtrauktību, veicināt māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, saglabāt, attīstīt un pilnveidot amatierteātra darbības tradīcijas.

Līksnas kultūras nama amatierteātris “Maskas” savas gaitas sāka 1980. gada sezonā, kad tika spēlēti nelieli skeči, atainojot tā laika padomju iekārtas dzīvi, propogandējot padomju ideoloģiju un nosodot jebkādus demokrātijas, privātās vai personības kulta iedīgļus. Laikam ritot, pārmaiņas piedzīvojis gan amatierteātra repertuārs, gan aktieru sastāvs, bet tradīcija “spēlēt teātri” saglabājusies nemainīga.

Jau vairāk kā astoņus gadus kolektīvu vada Māris Korsiets un tā sastāvā darbojas deviņi atraktīvi, radoši un teātra mākslu mīloši cilvēki, kuri kopīgi – roku rokā – nemitīgi apgūst jauno, izaicina sevi un pilnveido savas aktiera prasmes. Pa šiem gadiem teātra spēlēšana ir nodota no paaudzes paaudzē, daudzu pirmo aktieru bērni un mazbērni spēlē teātrī šodien. Gadu gaitā spēlējot teātrī ir veidojušās jaunas ģimenes, dzimuši bērni, diemžēl daži talanti jau spēlē uz mūžības skatuves. Kolektīva moto: “Lai ir grūti vajag spēlēt, stipram būt, uzspēlēt!”.

Kolektīvs vairākkārt ir piedalījies amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde" atlases skatēs. Amatierteātris regulāri savus iestudējumus izrāda Augšdaugavas novada un citu novadu kultūras namos. Arī šobrīd piedāvā ikvienam noskatīties jauniestudējumu - skečkomēdiju “Teātris”.

2023. gadā amatierteātris "Maskas" piedalījās: Meteņu svinības visai ģimenei “Nāc, nākdamis, Metenīti, Līksnā visi Tevi gaida”; Līksnas pagasta uzņēmēju un zemnieku pasākums “Pirmajam asnam un pumpuram zaļam”; Ielīgošanas pasākums “Sportojam un līgojam Līksnā” - jauniestudējums - Elizabetes Haferes komēdija "Godsymta lopsu medeibys”; Amatierteātru saiets “Spēlējam kopā” Ilūkstē.


Līksnas pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis”

Vadītāja: Ināra Podniece
Tālr.: 22427226
e-pasts: incepodniece@inbox.lv, kultura@liksna.lv

Darbības misija: veicināt bērnu un jauniešu ētisko, estētisko, morālo un dvēselisko attīstību, rosināt iztēli, fantāziju, radošo darbību, personības individuālos meklējumus.

Bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” pirmais mēģinājums notika 2011. gada 30. septembrī.

Dramatiskā kolektīva darbība ir ļoti daudzpusīga, veidojot literārus uzvedumus, iestudējot lugas, gatavojoties skatuves runas konkursiem, organizējot un piedaloties valsts mēroga dažādos teātra mākslas pasākumos.

2023. gadā bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs "Sprīdītis" piedalījās: Valentīndienas radošā darbnīca bērniem un jauniešiem; Ielīgošanas pasākums “Sportojam un līgojam Līksnā”; Pasākums “Iemīlot mežu, Tu lielāks audz!” sadarbībā ar biedrību “Dvietes vīnogas”; Līksnas pagasta pirmklasnieku un pilngadības svētki; Latvijas Republikas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts “Un par visu dārgāka man tēvuzeme”; Līksnas pagasta Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “DoReMi” koncerts “Do-Re-Mi Ziemassvētki”.


Nīcgales pagasta Tautas nama amatierteātris „Kvēlošās sirdis”

Vadītāja: Dace Skutele
Tālr.: 28608141
e-pasts: kultura@nicgale.lv

 Kopš 2003. gada Nīcgales pagastā darbojas amatierteātra kolektīvs „Kvēlošās sirdis”. Laikam ritot, pārmaiņas piedzīvojis gan amatierteātra repertuārs, gan aktieru sastāvs, kā arī ir bijuši vairāki amatierteātra vadītāji, bet tradīcija „spēlēt teātri” saglabājusies nemainīga.

Ar neizsīkstošu entuziasmu Nīcgales amatierteātris „Kvēlošās sirdis” jau darbojas 20 teātra sezonu. Šobrīd teātra sastāvā darbojas astoņi atraktīvi, radoši un teātra mākslu mīloši cilvēki, kuri kopīgi – roku rokā – nemitīgi apgūst jauno. No 2016. gada amatierteātra vadītāja ir Dace Skutele. Kolektīvā apvienojušies dažāda vecuma cilvēki, kuriem patīk būt kopā un kuri mīl spēlēt teātri. Katru sezonu tiek iestudēta kāda viencēliena ludziņa un skečiņš. Pārsvarā tās ir ar humora pieskaņu, jo mūsu skatītājam tās vairāk iet pie sirds.  

Kolektīvs piedalās pagasta kultūras pasākumos, novada amatierteātru saietos, kā arī labprāt dodas izbraucienos uz kaimiņu pagastiem. Piedalījās Augšdaugavas novada rīkotajā amatierteātru saietā ”Spēlējam kopā” Ilūkstē.

Mēģinājumi notiek:

 • pirmdien - 12.00
 • ceturtdien  - 17.00

Vaboles pagasta kultūras nama amatierteātris „Nagaidama prīca”

Vadītāja: Aina Pabērza
Tālr.: 26456451
e-pasts: aina.paberza@inbox.lv

Vaboles pagasta amatierteātri 1966. gadā dibināja teātra entuziaste Monika Žuravska, kura ir teātra pirmā režisore (1966 – 1974). Pēc vairāku gadu pārtraukuma amatierteātris savu darbību atsāk 1978. gadā ar R. Blaumaņa “Brīnumzālītes” iestudējumu. Nu teātra vadība ir sava novada patriotes un kultūrvēstures izzinātājas Felicijas Sardiko rokās. No 1989. līdz 1999. gadam Vaboles amatierteātra režisore atkal ir Monika Žuravska. Sākot ar 1999. / 2000. gada sezonu līdz šai dienai kolektīva režisore ir Aina Pabērza.

Vaboles pagasta amatierteātris aktīvi piedalījies novada un valsts amatierteātru pasākumos - 10. Latvijas amatierteātru festivālā Dobelē 2002. g., 11. Latvijas amatierteātru festivālā Jēkabpilī 2006. g., 12. Latvijas amatieru teātru salidojumā Balvos 2010. g., 13. Latvijas amatierteātru salidojumā Ventspilī 2014. g., 14. Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē 2019. gadā.

Pateicoties sadarbībai ar Latgales kultūrvēstures muzeju, no 2000. gada iestudētās izrādes ir tikai komēdijas latgaliešu valodā.

Ar savu izrādi “Nagaidama prīca” Vaboles amatierteātris 2004. gadā uzstājās Latgales dienā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Šī izrāde ir devusi vārdu arī amatierteātra “vokāli instrumentālajam ansamblim”, kas dzied latgaliešu mazpazīstamās ziņģes no teātra izrādēm.

“Nagaidamas prīcas” dziedātās latgaliešu mazpazīstamās ziņģes no teātra izrādēm izskanējušas arī Starptautiskajos tautas muzikantu saietos Vabolē un Jaunās latgaliešu mūzikas festivālos “Muzykys skrytuļs” Līksnā, starptautiskajā folkloras festivālā „Rudenine” Visaginā, Lietuvā.

Vaboles pagasta amatierteātra iestudētā izrāde – E. Kalvāne „Rupucs zam deča” tika izvirzīta Latvijas amatieru teātru iestudējumu parādei „Gada izrāde - 2008” 2009. gada 21. martā Jūrmalas teātrī; Iveta Skrinda par Iļzeites lomu  ieguva labākās otrā plāna aktrises nosaukumu. 12. Latvijas amatieru teātru salidojumā Balvos Renāte Litiņa un Anna Jankoviča saņēmušas ilggadīgāko Latvijas amatierteātru aktieru titulu „Gaismas bērns”.

2014. gada 28. augustā Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas  atklāšanā - novadu dienas pasākumā amatierteātris priecēja apmeklētājus ar savu programmu „Foto ar „Nagaidamys prīcys” zvaigzni”.

2016. gadā Vaboles pagasta amatierteātris „Nagaidama prīca” bija starp tiem 29 kolektīviem, ko Latvijas Nacionālā kultūras centra eksperti izvēlējās II Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētkiem. „Nagaidama prīca” Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā  priecēja skatītājus ar Kristīnes Jokstes komēdiju „Lobokajūs godūs”.

2023. gadā kolektīvs uzstājās pasākumā ”Tauru skaņas Vaboles parkā”, pagasta Lielās egles iedegšanas svētkos, Skrindu dzimtas muzeja rīkotajā meistarklasē ”Čaklās skudriņas”. Amatierteātris plāno atjaunot iestudējumu “Luoču krūgs” pēc Franča Trasuna fabulu motīviem.

Amatierteātra spēlēšanas tradīcijas kopšana ar latgaliskās identitātes uzturēšanu.

Mēģinājumi notiek otrdien plkst. 16.00