Vidējās paaudzes deju kolektīvi

Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete"

Vadītāja: Anita Meikšāne
Tālr.: 29224062
e-pasts: kultura@dviete.lv

Deju kolektīvs veidots 1998. gadā, pulcējot dejotājus kā vidējās paaudzes deju kolektīva dalībniekus. Šī sastāva vadītāja bija Gunita Strode, no 2009. gada Sandra Stašāne, bet no 2013. gada vadītāja ir Anita Meikšāne.

Kolektīva misija ir stiprināt un attīstīt latviskās dejas tradīcijas, sekmēt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, kā arī atbalstīt sava novada kultūru, papildinot pagasta un novada pasākumus ar deju priekšnesumiem.

Deju kolektīvā dejo vidēja vecuma dejotāji 30 – 60 gadu vecumā. Daļa no viņiem ir ģimenes pāri. Pašlaik kolektīvā ir 17 dalībnieki.

 VPDK “Dviete” – piedalās Dziesmu un Deju svētkos no 1998. gada, arī 2018. gadā. Sēlijas dziesmu un deju svētkos kolektīvs piedalās no 2013. gada.    

Iestudētas dažādas dejas gan Dziesmu un deju svētku repertuāram, gan arī savam priekam: Sābru dancis, Rallalus dancis, Pavediens, Bobu dancis, Odums, Kad tie zēni prūšos gāja, Uz Liteni, Tur pagāja visa diena, Daugaviņa lielījās, Dievs man deva maizes zemi, Ozoliņš, Zvoščiks, Jumpraviņa, Sēļu valsis, Saules meitas vedības, Vircavas anglēze un daudzas citas.                                                                     

Kolektīvs piedalās visās obligātajās skatēs. Atbalsta pagastā un novadā rīkotos pasākumus ar deju priekšnesumiem Lieldienās, Ziemassvētkos, valsts svētkos, vīndaru svētkos “Apsītēs” un Dvietes estrādē. Iekļaujas  Sēlijas vēsturiskā novada organizētajos pasākumos “Sēlija rotā” Aknīstē, Jaunjelgavā, Ilūkstē, Sēlpilī, Neretā, Viesītē, Ābeļos, sadaņčos “Deju raksti dūraiņos” Ilūkstē, “Ziemas prieki” Vabolē, Sventē, Melnā kalna svētkos Pilskalnē, Ilūkstes novada svētkos, Daugavas krastu deju kolektīvu sadaņčos. Kolektīvs atbalstīja ar deju priekšnesumiem deju kolektīvus “Saime”, “Daugaviņa” viņu pasākumos un jubilejās. Cieša sadarbība kolektīvam ir izveidojusies ar Sēlijas deju kolektīviem “Solis” Zasā, “Rasa” Rubeņos, kur par tradicionāliem  ir kļuvuši pasākumi dejotājiem “Pie Amora” un aprīļa joku pasākums ”Raibais karuselis”. Deju kolektīvs sadarbojās ar Dailes teātri un kuplināja ar dejām viesizrādi “Īsa pamācība mīlēšanā” Ilūkstes estrādē. Piedalījās Daugavpils novada pasākumos ”Večerinka Višķos”; “Karoga krāsas”, Latgales VPDK sadancī Marka Rotko centrā. Kolektīvs atbalstīja virtuālo tautas tērpu gājienu 2021. gadā.


Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vidējās paaudzes deju kopa „Pilskalne”

Vadītāja: Antonija Stalidzāne
Tālr.: 29415526
e-pasts: antonija.stalidzane@inbox.lv

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs vairāk kā 30  gadus nodrošina deju tradīciju saglabāšanu, pagasta un Ilūkstes novada tēla popularizēšanu.

Deju kolektīvs – tā ir cilvēku kopa ar dažādiem raksturiem, emociju izpausmēm un uzskatiem, tāpēc ir būtiski, lai kolektīvam būtu skaistas tradīcijas, kurās tas līdzdarbotos un arī tās veidotu. 

Piedalīšanās koncertos, skatēs ir ļoti vērtīga kolektīva radošai darbībai, tas stiprina un veicina tā attīstību un virza uz radošām izpausmēm. Par kolektīva izaugsmi no tā izveides līdz šim laikam, rūpējās tā ilggadējā vadītāja Antonija Stalidzāne.

2007. gadā notiek Pilskalnes pagasta kultūras nama reorganizācija, kā rezultātā kolektīva darbība tiek pārcelta uz Ilūkstes kultūras centru.

Kolektīvs savā repertuārā iekļauj un labprāt izdejo raksturdejas, kas ir temperamentīgas, un kurās kolektīvs var izpausties, rādot savu raksturu un noskaņu.

Kopš tā izveides kolektīvs ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā. Vislatvijas vidējās paaudzes deju kolektīvu sadančos Liepājā, Gulbenē, Bauskā u.c. Sadarbojoties ar Dvinskas muzikantiem kolektīvs ir piedalījies lielākajā šlāgermūzikas  festivālā Ventspilī.

Deju kolektīvs palīdz uzturēt iedibinātās tradīcijas pagastā,  piedaloties Melnā kalna svētkos, pašmāju rīkotajos pasākumos un kaimiņu novadu pasākumos. No 2013. gada piedalījās visos Sēlija Rotā svētkos.

2009. gadā 30. maijā Melna kalna svētku ietvaros kolektīvs atzīmē savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju, bet 2019. gada 27. svinēja 30 gadu jubilejas koncerts.

Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs ir pārliecināts, ka dejai ir vara, kas spēj iedrošināt, apvienot un iedvesmot.

Kolektīva devīze: Viens par visiem, visi par vienu!

Pašlaik kolektīvā dejo 18 dejotāji.

2023. gada Deju kopa “Pilskalne” piedalījās:

 • Sadancī “Ziemas prieki”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā;
 • Deju kolektīvu skatē 26. martā, saņemot diplomu par iegūto augstāko pakāpi;
 • Sēlijas tūrisma gadatirgū Bebrenē;
 • Sadancis”Ceļā uz dziesmu svētkiem”, Ilūkstē;
 • Līgo pasākums Višķos;
 • Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos;
 • Konkursā “Saimnieks 2023” koncertā.

Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa”

Vadītāja: Kristīne Vasiļevska
Tālr.: 28319326
e-pasts: vasilevska@inbox.lv; kultura@liksna.lv

Darbības misija: sniegt vidējās paaudzes dejotājiem iespēju apgūt un pilnveidot savas iemaņas latviešu skatuviskā tautas dejā, radoši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, saglabāt dejas mākslas tradīcijas un tautas kultūras mantojumu, aktīvi piedalīties Dziesmu un deju svētku un citu pagasta un Latvijas mēroga pasākumu procesa nodrošināšanā, un ar savu sniegumu priecēt skatītājus Latvijā un citās valstīs.

Kolektīvs darbojas no 2008. gada, patlaban pulcinot 20 dejotgribētājus. Kolektīva vadītāja ir enerģiskā un talantīgā Kristīne Vasiļevska.

Kolektīvs veic aktīvu un regulāru koncertdarbību – piedalās pagasta un novada organizētajos svētku un tautas gadskārtu tradīciju pasākumos, piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Deju kolektīvs “Daugaveņa” dejo ne tikai svētku repertuāru, bet iestudē dejas savam priekam. Kolektīva moto skan: “Dejo tā, lai kaimiņam un pašam prieks!”. Kolektīvs savus skatītājus iepriecina ne tikai koncertos, bet labprāt piedalās arī privātos pasākumos ar krāšņiem priekšnesumiem, kuros iesaista apkārtējos.

Darbības gados izdejoti daudzi Latvijas mēroga un starptautiskie tautas deju pasākumi, un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa” allaž ir atvērts un uzņems jaunus dejotgribētājus.

2023. gadā vidējās paaudzes deju kolektīvs "Daugaveņa" piedalījās:

 • Kalupes pagasta deju kolektīva "Leičupe" 1 gada pastāvēšanas jubilejas sadancis "Leičupīte danci veda";
 • 8. marta apsveikums sieviešu dienā Līksnas KN Facebook profilā;
 • Augšdaugavas un citu Latvijas novadu deju kolektīvu sadancis "Ziemas prieki";
 • Deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” obligātā repertuāra pārbaudes skate;
 • XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem Ilūkstes estrādē;
 • Dalība XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” 15 gadu jubilejas koncerts “Deja mani stipru dara”.

Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lakši"

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr.: 29158591
e-pasts: saule.a@inbox.lv

Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lakši” dibināts 2004. gada decembrī. Kolektīva moto: Stipriem būt un nepadoties, lai ar kādi vēji pūš.

Kolektīva dalībnieki ir no 17 – 63 gadiem. Dejotāji strādā, mācās, studē, apprecas un pēc kāda laika atkal atgriežas kolektīvā – nu jau visa ģimene: gan lielie, gan mazie. Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” skatē kolektīvs ieguva pirmo pakāpi un līdz ar to, 2023. gadā VPDK “Lakši” piedalījās  XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”. Tie bija ceturtie Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kuros kolektīvs piedalījās.

Pa šiem gadiem VPDK “Lakši” ir piedalījušies starptautiskajos  koncertos, sadančos, festivālos daudzviet Latvijā, kā arī Lietuvā un Baltkrievijā. Tas tikai norāda to, ka ikvienam šajā kolektīvā ir prieks dejot un piedalīties vietējā mēroga, Latvijas un ārzemju koncertos, konkursos, festivālos.

Mēģinājumi notiek:

 • piektdien - 18.30
 • svētdien  - 15.00

Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ezerzvani”

Vadītāja: Oksana Petaško
Tālr.: 28848644
e-pasts: petasko.oksana@gmail.com

Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani” par savu dzimšanas dienu uzskata 2015. gada 5. oktobri, kad, kopā sanākot 8 pāriem, tika uzsākta latviešu tautas deju repertuāra apguve.

Kolektīva pamatsastāvs – precēti pāri, līdz ar to arī tapa kolektīva moto “Ar mīlestību un deju soli ikdienā un svētku brīžos!”.

Kolektīva repertuārā ir vairāk nekā 30 dejas. Kolektīvs ik gadu piedalās deju kolektīvu sadančos, kā arī uzstājas tuvākos un tālākos kaimiņpagastos. 2023. gadā kolektīvs piedalījās savos pirmajos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

2023. gadā VPDK “Ezerzvani” ir piedalījušies:

 • sadancis “Ziemas prieki” Ilūkstes kultūras un mākslas centrā;
 • XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un lielkoncerta “Balts” deju kolektīvu koprepertuāra skate Daugavpils Kultūras pilī; iegūts I pakāpes diploms;
 • saiets “Šūpojamies dziesmās” Silenē;
 • Līgo svētku pasākums Sventē;
 • XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki;
 • Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svētku pasākums Sventē.

Kolektīva mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 19.30 līdz plkst. 22.00.