Naujenes PII “Rūķītis”

Adrese

Alejas iela 2, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads

Direktore

Anna Vaidere

Tālrunis

65450176

e-pasts

rukitis@naujene.lv

Izglītības iestādes galvenais uzdevums ir:

  • radīt interesantu, veselīgu vidi, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, ievērojot katra bērna „Es” attīstības īpatnības,
  • organizēt un realizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērnu personības attīstībai.

Mūsu programmās:

Mācību saturs atbilst bērnu interesēm un vajadzībām, attīsta psihisko procesu, veido prasmes, iemaņas, modina zinātkāri, veicinot izdomu un radošu darbību. Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļdarbība visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām un izglītības iestādes iekšējo kārtību.

Obligātais mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz bērnam būtiskāko mācību satura apguvē, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss bērna mācīšanās rezultāts ilgākā laika periodā. Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Naujenes pirmsskolas izglītības kolektīvs:

  • Mēs esam optimisti un mūsu pasaule ir visai krāsaina.
  • Šo pasauli veidojam mēs paši. Tā ir vienreizēja, liela un neatkārtojama. Un tada ir tikai mums. Krāsainā, dažādā emociju pasaule, kurā mēs dzīvojam.

Iestāde šodien:

  • Tiek īstenotas 4 IKVD licencētas pirmsskolas izglītības programmas.
  • Iestādes darba nodrošināšanai izveidots stabils un profesionāls kolektīvs ar 39 darbiniekiem, tai skaitā 21 tehniskais darbinieks. Pedagoģisko procesu nodrošina 19 pedagogi (t.sk. metodiķe, mūzikas skolotāja, logopēde, sporta skolotāja, interešu izglītības pulciņu skolotāji, grupu skolotāji). Iestādē darbojās 9 grupas.
  • Audzēkņu skaits 2020./21. mācību gadā – 170.