Naujenes PII “Rūķītis”

Adrese

Alejas iela 2, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads

Vadītāja

Anna Vaidere

Tālrunis

65450176

e-pasts

rukitis@naujene.lv

Izglītības iestādes misija:

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķītis» ir vieta, kur drošā, sakoptā, inovatīvā, labvēlīga vidē, attīstās veseli, laimīgi un motivēti bērni.

Izglītības iestādes vērtības:

 • atbildība,
 • godīgums,
 • centība.

Izglītības iestādes galvenais uzdevums ir:

 • radīt interesantu, veselīgu vidi, kura nodrošina izglītojamo izaugsmi, ievērojot katra bērna “Es” attīstības īpatnības,
 • organizēt un realizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērnu personības attīstībai,
 • izmantot ara vidi kompetenču pieejas īstenošanai (bērnu radošuma un intelektuālo spēju attīstīšanai).

Mūsu programmas:

Mācību saturs atbilst bērnu interesēm un vajadzībām, attīsta psihisko procesu, veido prasmes, iemaņas, modina zinātkāri, veicinot izdomu un radošu darbību. Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļdarbības visas dienas garumā saskaņa ar bērna vajadzībām un izglītības iestādes iekšējo kārtību.

Obligātais mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz bērnam būtiskāko mācību satura apguvē, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss bērna mācīšanās rezultāts ilgākā laika periodā. Saskaņa ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības obligāto saturu veido vērtības un tikumi, vispārīgās jeb caurviju prasmes, zināšanas, izpratne un pamatprasmes valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.

Naujenes pirmsskolas izglītības kolektīvs:

 • Mēs esam optimisti un mūsu pasaule ir visai krāsaina.
 • Šo pasauli veidojam mēs paši. Tā ir vienreizēja, liela un neatkārtojama. Un tāda ir tikai mums. Krāsaina, dažādu emociju pasaule, kurā mēs dzīvojam.

Iestāde šodien:

 • Tiek īstenotas 3 IKVD licencētas pirmsskolas programmas.
 • Iestādes darba nodrošināšanai izveidots stabils un profesionāls kolektīvs ar 43 darbiniekiem, tai skaitā 22 tehniskais darbinieki. Pedagoģisko procesu nodrošina 21 pedagogs (t.sk. metodiķe, mūzikas skolotāja, logopēde, sporta skolotāja, interešu izglītības pulciņu skolotāji, grupu skolotāji). Iestādē darbojas 8 grupas.
 • Audzēkņu skaits 2023./2024. mācību gadā- 153.
 • Lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes un talantus mūsu bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus:
  • “Dejosim kopā”,
  • vokālais ansamblis “DO-RE-MI”,
  • sporta dejas,
  • kustību spēles (5 g. un 6 g. bērniem),
  • kustību spēles ar futbola elementiem ( 6 g. bērniem),
  • es- uzņēmējs ( 6 g. bērniem).
 • Iestādes darba laiks 7.00-18.00