Zemes noma

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Ja uz zemes vienības nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta rīkojot nomas tiesību izsoli.

Zemes vienības netiks iznomātas ar zemes nomas un/vai nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai izmantojot vietni: kadastrs.lv.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401). Pieteikumu var sūtīt: pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e - pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv.