Pārvaldīšanas tiesību nodošanas process

Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums, kas kā lietu kopība sastāv no atsevišķa īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.

Dzīvokļa īpašnieka tiesības:

 • Valdīt savu īpašumu;
 • Lietot savu īpašumu savām vajadzībām vai nodot to citām personām;
 • Iegūt no sava īpašuma labumu, izmatojot to pēc saviem ieskatiem;

Pārņemot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieks var:

 • pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • kontrolēt, kā izlieto mājas apsaimniekošanas maksu;
 • lemt par ieguldījumiem mājas atjaunošanā

Lai dzīvokļu īpašnieki varētu pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona – Pārvaldnieks iesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai iesniegumu un pievienotos dokumentus ar lūgumu nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā:

Dzīvokļa īpašnieka pienākumi:

 • piedalīties dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā,
 • saudzīgi izturēties ne tikai pret savu īpašumu, bet arī, pret kopīpašuma esošo mājas daļu.

Dzīvokļa īpašnieks sedz visus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu, uzturēšanu, ekspluatāciju un remontu, kā arī zemes gabala uzturēšanu proporcionāli sava dzīvokļa lielumam. Šis dzīvokļa īpašnieka pienākums ir paredzēts neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav iestājies biedrībā, kā arī vai ir, vai nav noslēdzis ar citiem dzīvokļu īpašniekiem attiecīgu līgumu.

Kārtība kādā mājas tiek nodotas dzīvokļu īpašniekiem:

Gadījumā, ja visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumi pieder vienam īpašniekam, īpašnieks iesniedz Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai iesniegumu un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu


Noderīga informācija veidojot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību:

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBA ir dzīvojamo māju kopīpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai brīvprātīgi izveidota sabiedrība, un tai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā. Šiem nosacījumiem atbilst:

Biedrība

 • Jāreģistrē Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
 • Dibināšanas mērķis nav peļņas gūšana.
 • Nav paredzēts pamatkapitāls.
 • Ienākuma nodoklis nav jāmaksā, jo biedrība negūst peļņu. Gada beigās radušos uzkrājumus var izmantot dzīvojamās mājas uzturēšanai, renovācijai u.tml.
 • Ekonomiski izdevīgākā forma tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas grib pārvaldīt tikai savu māju

Kooperatīvā sabiedrība

 • Jāreģistrē Komercreģistrā.
 • Sabiedrība, kas izveidota peļņas gūšanai.
 • Pamatkapitāla minimālo lielumu nosaka statūtos.
 • Ir mainīgs biedru skaits.
 • Jāmaksā ienākuma nodoklis.
 • Ekonomiski izdevīga forma tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu kā komercdarbību, apsaimniekojot ne tikai savu, bet arī citas mājas, tā gūstot peļņu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 • Jāreģistrē Komercreģistrā.
 • Sabiedrība, kas izveidota peļņas gūšanai.
 • Minimālais pamatkapitāls ir EUR 2800.
 • Ir konstants biedru skaits.
 • Jāmaksā ienākuma nodoklis.
 • Ekonomiski izdevīga forma tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu kā komercdarbību, apsaimniekojot ne tikai savu, bet arī citas mājas, tā gūstot peļņu

Gaidām visus privatizēto dzīvokļu īpašniekus, kuri vēlas uzņemties savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu:

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Īpašuma nodaļa

Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. kabinets
Pirmdien: plkst. 09:00-18:00
Piektdien: plkst. 08:30-12:00
Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule, 19. kab., tālr.: 65476739
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos Viktorija Kesareva, 12. kab., tālr.: 65422281

Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads
Otrdien: plkst. 09:00-17:30
Piektdien: plkst. 08:30-12:00
Speciāliste mājokļu jautājumos Janīna Kurme, tālr.: 65447862
Nekustamā īpašuma un mājokļu speciāliste Dagnija Dāvidsone, tālr.: 65447862