Reglamentējošie akti

Civillikums . Ģimenes tiesības: likumi.lv/doc.php?id=90223

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums: likumi.lv/doc.php?id=253442

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums: likumi.lv/doc.php?id=191209

Pilsonības likums: likumi.lv/doc.php?id=57512

Dzīvesvietas deklarēšanas likums: likumi.lv/doc.php?id=64328

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”: likumi.lv/doc.php?id=259879

Ministru kabineta 24.09.2013.noteikumi Nr.906  ‘Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”: likumi.lv/doc.php?id=260214

Ministru kabineta 06.08.2013.noteikumi Nr.470 “Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi”: likumi.lv/doc.php?id=258797

Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr.1079 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem”: likumi.lv/doc.php?id=198289

Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr.114 “Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”: likumi.lv/doc.php?id=85209

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 29.07.2021. saistošie noteikumi  Nr.65„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 29.12.2021. lēmums Nr.299 „Par Augšdaugavas  novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”