“Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)”

Projekta apraksts

  Projekta nosaukums: “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)” Projekta mērķis: Uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās izmantojot sociālkultūras pasākumus

Projekta numursLLI-337
ProgrammaLatvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Projekta kopējais finansējums226 937 EUR
Daugavpils novada kultūras pārvaldes daļa 99 411 EUR
Īstenošanas laiks2018. gada jūlijs - 2019. gada novembris (18 mēneši)
Sadarbības partneriZarasu rajona pašvaldības Kultūras centrs (Lietuva)
KontaktinformācijaJelena Žukova (projekta kordinatore) jelena.zukova@dnkp.lv, Jelena (projekta kordinatore) tel. +37125611544

Mērķa grupa: vietējo kopienu iedzīvotāji lauku teritorijās, amatnieki. Aktvitātes: projekts ir vērsts uz Daugavpils novada un Zarasu rajona aktvitāšu realizāciju pierobežu kopienās, kas saistītas ar izglītību, kultūru, amatniecību, mākslu. Projekta rezultātā tiks uzlabota Naujenes novadpētniecības muzeja un Naujenes kultūras centra materiāli tehniskā bāze – iegādāts aprīkojums un materiāli aušanas un filcēšanas darbnīcām. Tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi Skrindas dzimtas muzejā. Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” tiks uzlabota tehniskā aprīkojuma bāze. Projekta laikā norisināsies vairāki izglītojoši pasākumi, praktiski semināri ar profesionālu ekspertu iesaistīšanu un prakses apmaiņa ar Zarasu rajona iedzīvotājiem, kas veicinās trūcīgo kopienu sociālo un ekonomisko attīstību. Plānotās aktivitātes:

  • Vaboles vidusskolas darbnīcu renovācija Kulinārā  mantojuma telpas izveidei. (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Skrindu dzimtas muzeja struktūrā)
  • Vaboles Kulinārā mantojuma darbnīcas. Kulinārās darbnīcas, izmantojot vietējos sezonas produktus 2018. gada oktobris – 2019. gada jūlijs
  • Aprīkojuma iegāde filcēšanas un aušanas darbnīcām Naujenes novadpētniecības muzejam un Naujenes kultūras centram.
  • Aušanas, filcēšanas darbnīcas iedzīvotājiem 2018. gada oktobris – 2019. gada februāris
  • Radošā darbnīca “Reālam produktam  - reāla reklāma” 2019. gada februāris
  • Starptautiskā praktiskā konference

“Amatniecības darinājuma pārdošana - soli pa solim” 2019. gada februāris

  • Baltā galdauta svētki Demenes pagasta Zemgales ciemā 2019. gada maijs

Dabas un kultūras  mantojuma dienas Slutišķu sādžā Naujenes pagastā 2019. gada maijs.   Aktualizācija: http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-07-13-vabole-veidos-kulinara-mantojuma-telpu http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-10-16-kulinara-mantojuma-telpas-vabole-izmaksas-dargak https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-un-zarasu-rajona-iedzivotaji-rada-lai-paliktu/ https://www.daugavpilsnovads.lv/apstiprinati-grozijumi-kas-paredz-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-kulinara-mantojuma-telpas-izveidei-vaboles-pagasta/ https://www.daugavpilsnovads.lv/atklata-kulinara-mantojuma-telpa-vabole/ https://www.visitdaugavpils.lv/atklata-kulinara-mantojuma-telpa-vabole/ https://www.daugavpilsnovads.lv/kulinara-mantojuma-telpa-tapa-annas-rubines-sietie-sieri/ https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-kulturas-parvalde-aktualize-vakaresanu/ https://www.daugavpilsnovads.lv/notika-kulinara-darbnica-tradicionalas-lauku-tortes/ https://www.daugavpilsnovads.lv/pasaule-lielaka-oga-kirbis-tika-nogarsots-dazadas-variacijas/ https://www.daugavpilsnovads.lv/kulinara-mantojuma-telpa-notika-kartejas-meistarklases/ https://www.visitdaugavpils.lv/kulinara-mantojuma-telpa-notika-kartejas-meistarklases/ https://www.daugavpilsnovads.lv/atskanas-no-pasakuma-baltijas-tehno-sovs-un-aicinajums-uz-citiem-projekta-pasakumiem/ https://www.daugavpilsnovads.lv/kulinara-mantojuma-telpa-notika-mercu-pagatavosanas-meistarklase/ https://www.daugavpilsnovads.lv/aizritejusi-konference-amatniecibas-darinajumu-pardosana-soli-pa-solim/ https://www.lps.lv/uploads/magazine_module/LPS_InfoLogs_2019_9_R0IzFm7wC0.pdf http://latgaleslaiks.lv/raksti/2019-03-18-laba-prakse-amatnieciba-darboties-kopa https://www.daugavpilsnovads.lv/muzeju-nakti-naujene-noriteja-koka-logu-atjaunosanas-meistarklase-un-atklatas-jaunas-izstades/ https://www.daugavpilsnovads.lv/biedriba-raxtu-seta-kur-sapnis-partop-par-realitati/ https://www.daugavpilsnovads.lv/atklata-kulinara-mantojuma-telpa-vabole/ https://www.daugavpilsnovads.lv/video/viskos-aizriteja-rotalu-un-dancu-vakars-projekta-radit-lai-paliktu-ietvaros/ https://www.daugavpilsnovads.lv/nosledzies-projekts-raditu-lai-paliktu/ Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/lv-lt-parrobezu-sadarbibas-projekti/ http://zkc.lemondeentier.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=168 vai sazinieties ar šīm personām: Aleksandra Pulokienė (LP, Lietuva), aleksandra.pulokiene@gmail.com, +370 67117179; Jelena Žukova (PP2, Latvija), jelena.zukova@dnkp.com, +371 25611544. Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.  

Mazaktīvo iedzīvotāju projekta socialkultūras pasākums "Radītu, lai paliktu”