Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome turpina īstenot 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” projektu Nr.4.2.2.0/17/I/097 “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Šo rādītāju sasniegšanu, veicot ikgadējo monitoringu, ir jānodrošina projekta pēcuzraudzības periodā – 5 gadu laikā no noslēguma maksājuma saņemšanas. Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā, veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures sistēmas pārbūve, plakano vakuuma saules kolektoru uzstādīšana. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 787 149,56 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824 652,66 eiro , no kurām ERAF finansējums – 466 171,00 eiro jeb 56,53%, Valsts budžeta dotācija sastāda 107542,95 eiro jeb 13,04%, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 250 938,71 eiro, jeb 30,43%. Projekta ietvaros ir plānoti ar projekta realizēšanu saistītie izdevumi 962 496,90 eiro apmērā, kurus finansēs Daugavpils novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Informācija: Projekta vadītāja Guna Smelcere t.65476882, guna.smelcere@dnd.lv

Izstrādāts ekspozīcijas dizaina konceptuālais risinājums Slutišķu sādžai