PROJEKTS „SVENTES PAGASTA KATLU MĀJAS REKONSTRUKCIJA UN APKURES KATLU NOMAIŅA”

Projekta apraksts

Tuvojas noslēgumam projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”. PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kuras mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai). Daugavpils novada domes realizētā projekta „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” pamatmērķis ir nodrošināt Sventes pagasta katlu mājas pāreju no dārgāka un videi nedraudzīgā kurināmā – oglēm uz atjaunojamo energoresursu-  lētāku un videi draudzīgāku kurināmo, kā arī nomainīt apkures katlus, kā rezultātā paaugstināt Sventes pagasta  katlu mājas darbības efektivitāti. Sventes pagasta katlu māju paredzēts darbināt ar atjaunojamo kurināmo – šķeldu ar kopējo jaudu 0,8MW. Katlu mājas darbības tehnoloģiskais process ir mehanizēts, kurināmā noliktavā uzstādīta kustīgā grīda kurināmā padevei uz ķēdes lāpstiņu transportieri, kurš piepilda kurināmā padeves mehānismu tvertnes, no kurām kurināmais tiek padots katla kurtuvē. Uz doto brīdi ir veikta katlu mājas iekārtu hidrauliskā pārbaude un tiks veikta 72 h testa izmēģinājuma visas apkures sistēmas siltuma padeve. Pēc visu uzstādīto katlu mājas tehnoloģisko iekārtu pārbaudes veikšanas objekts tiks nodots ekspluatācijā. Projekta sasniedzamie rezultāti: CO2 emisiju samazinājums 945,22 (tCO2 /gadā). Oglekļa dioksīda samazinājums aprēķināts par pamatu ņemot datus par pēdējo 5 gadu vidējiem katlu mājas ražošanas rādītājiem. Lai noteiktu CO2 izmešu apjoma samazinājumu pēc projekta realizēšanas, vismaz 3 reizes apkures sezonas laikā tiks veikta gāzu analīze un noteikts izmešu apjoms, tādējādi kontrolējot projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un nodrošinot to uzturēšanu. Projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” jārealizē līdz 2012.gada 1.decembrim. Projekta kopējais finansējums - Ls 455 851,53 , projekta attiecināmo izmaksu summa 186 879, t.sk., klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums (75 %) - Ls 140 159,00 un pašvaldības līdzfinansējums (25 %) - Ls 46 720, neattiecināmo izmaksu summa - Ls 268 972,53. Projekta priekšfinansēšanai un līdzfinansēšani Daugavpils novada dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē. Informāciju sagatavoja: Vita Rūtiņa, Daugavpils novada domes attīstības nodaļas vadītāja, Projekta vadītāja 65476831

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BIĶERNIEKU PAMATSKOLĀ”