Projekts „Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”

Projekta apraksts

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma numurs un nosaukums: 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Projekta numurs: Nr. 9.2.4.2/16/1/070 Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2017.-31.12.2019. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Daugavpils novada iedzīvotajiem īstenojot 164 vietēja mēroga pasākumus. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros paredzēts organizēt: - 28 kompleksus slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai vērstām uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām: sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā perioda  veselība un onkoloģijas jomām. Pasākumu ietvaros plānots slimību profilakses veicināšanai organizēt izglītojošas aktivitātes, ko papildināt ar veselības riska faktoru novērtēšanu, ārstniecības personu konsultācijām, mobilajiem slimību profilakses pasākumiem (piem., asinsspiediena noteikšana, svara un ĶMI noteikšana, glikozes līmeņa noteikšana, informēšana par profilakses nepieciešamību, u.c.); - 136 veselības veicināšanas aktivitātes vērstas uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām un vērstām sešām tēmām: veselīga uztura lietošanas veicināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, atkarību mazināšanu, garīgās veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu. Pasākumu cikli ietvers informēšanas un izglītojošus pasākumus, kas orientēti uz konkrētas mērķa grupas uzrunāšanu, semināri un lekcijas, veselības veicināšanas pasākumi pašvaldībā, kas popularizēs rīcības un/vai iespējas iedzīvotājiem, iesaistot pasākumos vismaz 4970 iedzīvotājus. Projekta budžets: Projekta kopējās izmaksas EUR 308 790, tai skaitā: Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 85% EUR 262 471,50; valsts budžeta finansējums 15% EUR 46318,50. Informācija par projekta pasākumiem: www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils novada pagastu pārvalžu mājas lapās, kā arī pašvaldības sociālā tīkla Facebook vietnē. Darba plāns Projekta koordinatore Guna Smelcere, Tār. 65476882, guna.smelcere@dnd.lv  

Projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki””