Projekts “Own Your SECAP”

Projekta apraksts

Projekts “Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP (OwnYourSECAP) jeb “Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām”

Granta līgums Nr. 101077109

Projekta iesniedzējs SIA Ekodoma

Partneri         

SIA Ekodoma
Tukuma novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Ropažu novada pašvaldība
Augšdaugavas novada pašvaldība
Bauskas novada pašvaldība
Kuldīgas novada pašvaldība
Rīga

Projekta mērķis ir tieši iesaistīt 44 pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu - SECAP izstrādē vai uzlabošanā, nosakot ambiciozus klimata neitralitātes mērķus 2050.gadā un izceļot pasākumus, kuriem ir divkāršs (ietekmes mazināšana un pielāgošanās) un trīskāršs efekts (mazināšana, pielāgošanās un enerģētiskā nabadzība).

Projekta “Own Your Secap” mērķis ir:

 • Tiešā veidā dot iespēju vismaz 44 pašvaldībām (tostarp, Augšdaugavas novada pašvaldība), īstenot savu SECAP projektu:
 • Institucionalizējot integrētu enerģētikas plānošanu savās pašvaldības;
 • Pilnībā īstenojot un sertificējot energopārvaldības sistēmas (EPS) un paplašinot EPS ar procedūrām par pielāgošanos klimata pārmaiņām;
 • Digitalizējot enerģijas un klimata monitoringu, izmantojot lietotājdraudzīgu Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) enerģijas uzraudzības platformu uzticamai datu vākšanai;
 • Plānu īstenošanai izveidojot skaidras pārvaldības struktūras;
 • organizējot dažādus spēju veidošanas un savstarpējā tīkla (P2P) pasākumus, tostarp īpaši pielāgota palīdzība, diskusiju platformas politikas veidotājiem un valsts amatpersonām, replicēšanu un paraugpraksi;
 • Ieguldot ilgtspējīgas enerģijas un klimata pasākumos.
 • Gūt atbalstu un resursus 528 SECAP pasākumu īstenošanai, lai nodrošinātu turpmāku sistemātisku pieeju SECAP pasākumu īstenošanā,
 • Dot iespēju vismaz 66 pašvaldībām, izmantojot savstarpējā tīkla (P2P) aktivitātes, replicēt daļu no visām OwnYourSECAP darbībām, tostarp SECAP un/vai EPS izstrādi, un/vai ieviešanu utt.,
 • Nodrošināt īpašu teritoriālo fokusu uz inovatīviem procesiem, kas attiecas uz klimata jautājumu integrēšanu 88 pašvaldību budžetos. Tas ietver oglekļa budžeta piemērošanu, kā arī resursu piešķiršanu un izsekošanu klimata pasākumiem pašvaldību budžetos.
 • Nodrošināt, ka vismaz 400 ieinteresētās personas visā Eiropā ar patiesu interesi vai pilnvarām vietējās pašvaldībās ir tieši un kvalitatīvi informētas par OwnYourSECAP vadlīnijām.
 • Izplatīt pieredzi par SECAP pasākumu īstenošanu, EPS, spēju un vadlīniju materiālu ieviešanu vismaz 500 000 cilvēkiem no mērķgrupām, lai veicinātu Eiropas mēroga replikāciju.
 • Demonstrēt, ka kvalitātes vadības un sertifikācijas shēmas energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamā enerģijas izmantošanai, kā arī integrēta enerģētikas un klimata plānošana un pārvaldība var sniegt gan vietējās pašvaldības un to iesaistītās personas.
 • Samazināt enerģijas izšķērdēšanu un ar to saistītās CO2 emisijas, palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas ražošanā galapatēriņam, nodrošināt izmaksu ietaupījumus, kā arī sociālekonomiskos un vides ieguvumus, kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām, tādējādi virzoties uz saskaņotu pašvaldību energosistēmu pārveidi.

Augšdaugavas novada pašvaldībā ir izstrādāta un ieviesta energopārvaldības sistēma (EPS), kas balstīta uz starptautiskajiem standartiem (ISO 50001). Šī sistēma nodrošina efektīvu energoresursus pārvaldību, samazina enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Projekta ietvaros Augšdaugavas novada pašvaldība realizē energoefektivitātes auditu, darbinieku apmācības, enerģijas patēriņa uzraudzību un analīzi, kā arī izstrādā un ievieš energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. 

Paredzamie rezultāti: samazinātas enerģijas izmaksas, samazinātas CO2 emisijas, palielināta darbinieku informētība un kompetence energoefektivitātes jautājumos.

ownyoursecap.eu/latvia

ownyoursecap.eu

ekodoma.lv/ownyoursecap

Projekta “Parki bez robežām – plašāk” noslēgums