Pēc pieredzes uz Vāciju

Projekta apraksts

No 3. līdz 6. jūlijam Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova, Finanšu pārvaldes Budžeta nodaļas vadītājs Jānis Vanags un Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas komercdarbības speciāliste Iveta Megne apmeklēja Vācijas pilsētu Biterfeldu, lai piedalītos partneru seminārā un pieredzes apmaiņā Eiropas Savienības Erasmus+ 2. pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības aktivitātes Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Future viability of families in European rural areas” akronīms FAMILIES (“Ģimeņu dzīvotspējas nākotne Eiropas lauku apvidos”), Nr.2020-1-DE02-KA204-007420 ietvaros.

Vizītes laikā notika pieredzes apmaiņa starp projekta partneriem no pašvaldībām Vācijā, Latvijā, Polijā, Serbijā un Ungārijā ar mērķi apkopot minēto valstu pieredzi stratēģijas izstrādē par lauku teritoriju ģimeņu dzīves un darba dzīves savienojamību, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas ģimenēm lauku apvidos un noturētu iedzīvotājus lauku reģionos, neraugoties uz ģeogrāfiskajiem šķēršļiem. Tika papildinātas zināšanas par ģimenei pievilcīgas vides radīšanu lauku apvidos, saimnieciskās darbības sekmēšanu, pašvaldības darbības iespējām iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves un darba vides pilnveidošanā.

Ģimenēm draudzīgas vides aktivitāšu īstenošanas labās prakses piemēri projekta FAMILIES partnerorganizācijās