Par projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”

Projekta apraksts

Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2023.gada 31.decembrim realizējas Eiropas Sociālais fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”. DI projekti tiek īstenoti visos Latvijas reģionos un tajos piedalās 115 pašvaldības. Pašvaldības, kas projektos nepiedalās, nesaņems ES finansējumu, un sociālo pakalpojumu attīstībai izmantos tikai pašvaldības vai citus pieejamos resursus. Mērķis: Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Pasākumi:

 • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
 • Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
 • VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
 • VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;
 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
 • Speciālistu apmācība;
 • Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Mērķa grupas:

 1. Pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 1./2. invaliditātes grupu

Lai cilvēki ar GRT var saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumu savā pašvaldībā, iekļauties sabiedrībā un būt nodarbināti atbilstoši savām spējām.

 • dienas aprūpes centrs,
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts,
 1. Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecuma.

Lai bez vecāku gādības palikušie bērni, kas dzīvo institūcijās, varētu saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

 • Bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, tiks meklētas jaunas ģimenes - adoptētāji, aizbildņi, audžuģimenes. Šīm ģimenēm tiks palielināts arī valsts finansiālais atbalsts. Vienlaikus tiks aktīvi strādāts, lai, ja tas iespējams, bērns varētu atgriezties savā ģimenē.
 • Tā kā visiem bērniem uzreiz atrast jaunu ģimeni nav iespējams, esošo lielo bērnu aprūpes centru vietā pašvaldības, izmantojot ES fondu līdzekļus, varēs radīt mazākas, ģimeniskai videi pietuvinātas mājas, kur vienā mājā nedzīvo vairāk par astoņiem bērniem.
 • Specializētās audžuģimenes, kurām, papildus līdzšinējām apmācībām, būs specifiskas apmācības konkrētu bērnu aprūpei (piemēram, bērniem ar invaliditāti, maziem bērniem u.c.) un tiks veiktas sociālās iemaksas par audžuģimeņu darbu. Tādējādi arī bērni, kas nesen zaudējuši vecākus vai kuriem nav izdevies atrast jaunu ģimeni, dzīvos vidē, kas ir līdzīga īstai ģimenei un ļauj saņemt to individuālo attieksmi, kas ir vajadzīga bērna attīstībai un laimīgai dzīvei.
 • Jauniešiem, kas drīz sasniegs pilngadību un kuriem var būt grūti iekļauties jaunā ģimenē, tiks veidotas īpašas nelielas jauniešu mājas. Tādējādi, joprojām saņemot speciālistu atbalstu, viņi varēs apgūt visas nepieciešamās prasmes, lai turpmāk paši spētu veiksmīgi organizēt savu ikdienu un sadzīvi.
 1. Bērni ar funkcionālajiem traucējumiem (FT) un viņu likumiskie pārstāvji.
 • atelpas brīža pakalpojums

30 diennaktis gadā, kad par bērnu pilnībā un bez maksas parūpēsies speciālisti. Atelpas brīdi var izmantot ģimenes, kuru bērns ir līdz 17 gadus (ieskaitot) vecs un kuram ir piešķirta invaliditāte un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana. Bērniem pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināta pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana četras reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana.

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

psihologa, logopēda un citu speciālistu pakalpojumus, reitterapiju, konsultācijas. Katra bērna vajadzības tiks īpaši izvērtētas, un atbilstoši tām izvēlēti nepieciešamie pakalpojumi (kopā ne vairāk kā 40 reizes).

 • aprūpes pakalpojums

Pakalpojuma laikā tiek nodrošināta bērna aprūpe un uzraudzība, spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) vecāki aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 50 stundām nedēļā. No tām ne vairāk kā 10 stundas ir paredzētas vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet pārējās 40 stundas ir tiesības pieprasīt tad, ja vecāks strādā, mācās, piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos vai apmeklē dienas aprūpes centru. Savukārt bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) šis pats pakalpojums pieejams līdz 10 stundām nedēļā, kad likumiskais pārstāvis (vecāks) pats var izvēlēties, kā un kādam mērķim šīs stundas izmantot.

 • Vecāki var saņemt psihologa, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, kā arī dalību izglītojošās atbalsta grupās (kopā ne vairāk kā 20 reizes). Lai pakalpojumus saņemtu, vecākiem jāpiesakās savas deklarētās pašvaldības sociālajā dienestā.

 Normatīvais regulējums:

 • Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 313 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi
 • Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 871 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

 

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “ATTĪSTI SEVI!”