Paaugstinās Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitāti

Projekta apraksts

2018. gada 21. septembrī Daugavpils novada dome parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās" projekta Nr.4.2.2.0/17/I/098 „Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Naujenes bērnu nama ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekts atbilst Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Vidējā termiņa prioritātei, kas paredz kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšanu novada teritorijā, rīcības virzienam, kas nosaka rezultatīvu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību, kā arī uzdevumam pilnveidot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, piemērojot to personas vajadzībām un iznākuma efektivitātei". Projekta ideja tāpat ir iekļauta Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānā 2018.-2020.gadam.

Kopējais projekta izmaksas sastāda 775676,27 eiro, no kuriem ERAF finansējums – 169 714,00 eiro, pārējo finansējumu nodrošinās Daugavpils novada dome ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi tagadējā Naujenes bērnu nama ēkā, veicot ēkas siltināšanu, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšana un jumta nomaina, logu un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures sistēmas pārbūve.

Tāpat tiks veikti ēkas iekštelpu pārbūves darbi, pielāgojot turpmāk telpas jauniešu mājas izveidei un telpas, kas veicina ģimenisku sajūtu un individuālu pieeju katram bērnam.

Projekts tiks īstenots sinerģijā ar 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros paredzēto projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novada pašvaldībā”.

Būvdarbus plānots uzsākt 2018. gada oktobrī. Projekts jārealizē 21 mēneša laikā no Vienošanās parakstīšanas brīža.

Foto: https://www.google.com/maps

LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”