IGAUNIJAS – LATVIJAS – KRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS 2007 – 2013 PROJEKTS „ŪDENS VIDES AIZSARDZĪBA UN ZAĻĀ DZĪVESVEIDA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA LATVIJAS UN KRIEVIJAS PIEROBEŽAS REĢIONOS”

Projekta apraksts

Nosaukums: „Water environment protection and green lifestyle measures development in Latvia and Russia border regions”

Akronīms: “Aqua Life”.
Projekta numurs: ELRII-349
Projekta partnerība:
  • Vadošais partneris - Eiro reģions „Ezeru zeme”
  • partneri Latvijā: Daugavpils novada dome, Riebiņu novada dome, Dagdas novada dome, Preiļu novada dome, Ilūkstes novada dome, Līvānu novada dome
  • partneri Krievijā: Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija,  Pitalovas rajona administrācija, Pleskavas rajona administrācija

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2013.- 30.16.2015.., 24 mēneši

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu stāvokli.
 
Partnera Daugavpils novada domes projekta aktivitātes:

·  Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā

·  Pašvaldības speciālistu apmācību organizēšana par mākslīgo un dabisko ūdenstilpju saglabāšanu un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu

·  Organizētas vides uzkopšanas talkas

·  Zaļās laboratorijas skolēniem un jauniešiem organizēšana

·  Dalība vasaras nometnēs skolēniem Preiļos, Latvijā un Sebežā, Krievijā

·  Izglītojošas grāmatas skolēniem par vides aizsardzību izveidošana

·  Pamatnostādņu izstrāde attiecībā uz ūdenstilpju saglabāšanu, pamatojoties uz Eiropas un Krievijas labākās prakses analīzi

·  Video materiāla un mājas lapas izveidošana par dabas projektiem projekta iesaistītajās pašvaldībās.

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets 579 933 EUR.

Daugavpils novada pašvaldības daļa projektā 45 592 EUR, tai skaitā: Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansējums 90% EUR 41033, valsts finansējums 5% EUR 2280, Daugavpils novada domes līdzfinansējums 5% 2280 EUR.

Informācijai:

Guna Smelcere, projekta koordinatore

IR IZSTRĀDATAS PUBLISKO MAKSLĪGO UN DABISKO ŪDENSTILPŅU UN ŪDENSTEČU ILGTSPĒJĪGAS APSAIMNIEKOŠANAS UN SAGLABĀŠANAS VADLĪNIJAS LATVIJAS UN KRIEVIJAS PIEROBEŽAS REĢIONIEM

Mācību līdzeklis ūdens bezmugurkaulnieku un augu iepazīšanai “Izzini vidi”

Video AQUA LIFE 

KRŪTS VĒŽA MŪSDIENĪGU APZINĀŠANAS, PROFILAKSES, AGRĪNAS DIAGNOSTIKAS UN ĀRSTĒŠANAS PASĀKUMU ATTĪSTĪBA LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS PIEROBEŽĀ