Bijušo Randenes pamatskolas ēku pielāgo uzņēmējdarbības vajadzībām

Projekta apraksts

Pērnā gada rudenī Kalkūnes pagastā uzsākti pārbūves darbi bijušajā Randenes pamatskolas ēkā ar mērķi atgriezt degradēto teritoriju ekonomiskajā apritē, paredzot to perspektīvā kā tekstila un vieglās rūpniecības ražotni. Projekts “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, tapis, lai sakārtojot publisko infrastruktūru, tiktu sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un rastos jaunas darba vietas. Randenē atjauno 680 m2 ēku un klāt piebūvē jaunu angāru 330 m2 platībā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 087 404,58 EUR, no tiem Daugavpils novada domes projekta daļas izmaksas sastāda 661 440,59 EUR, ERAF finansējums 61,32%; Valsts budžeta dotācija 2,38% un Domes līdzfinansējums 5,55%, privātās attiecināmās izmaksas 30,75%. Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu, ņemts aizņēmums Valsts kasē.

Būvniecības darbus realizē SIA Borg, kuri objektu ekspluatācijā plāno nodot maija beigās, lai jau šogad tajā darbību varētu uzsākt komersants, kurš tiks izvēlēts publiskā nomas izsolē. “Protams, sarunas bija veiktas arī iepriekš, uzņēmēji ir rakstījuši apliecinājumus par interesi, jo bez uzņēmēju intereses šo projektu nebūtu iespējams realizēt, jo tā ir Eiropas Savienības vadlīniju un MK noteikumu prasība. Šādi komersanti mums ir apzināti un ir nodefinēti arī rezultatīvie rādītāji, kas ir jāsasniedz. Randenes projektā komersantam ir jārada 30 jaunas darba vietas un jāinvestē 35 tūkst. eiro privātās investīcijas. Sludinot publisko nomas izsoli, šīs prasības tiks iekļautas arī nolikumā, kuru komersantam pēc realizēšanas jāapņemas sasniegt trīs gadu laikā,” projekta nianses skaidro Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa. Viņa atzīmē, ka, pēc objekta nodošanas, noteikti tiks meklētas brīvas darba rokas. Paredzams, ka ēkā varētu atrasties šūšanas ražotne, tāpēc sekot līdzi informācijai aicināti Kalkūnes un citu apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kuriem ir interese un prasmes šajā nozarē.

Kopumā revitalizācijas projekta nākamajās kārtās plānots attīstīt vēl četras degradētās teritorijas Daugavpils novadā.  Sadarbībā ar Daugavpils pilsētu, atjaunošana plānota Sventes pagastā un Višķu pagasta Vīgantu ciemā, savukārt sadarbībā ar Krāslavas novadu  tiks atjaunots publiskais ceļš, kas savieno Tabori un Vecsalienu, stimulējot biznesa attīstību arī šajos pagastos. Projektu realizācijas termiņš ir 2019. gads un kopējās plānotās investīcijas sastāda ~ 3 262 991 EUR, no kurām 2 782 955 EUR plānots piesaistīt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Sporta nodarbības darbspējīgajiem Daugavpils novada iedzīvotājiem