Zemes vienības nomas tiesību izsole Dubnas pagastā

Izsoles

Daugavpils novada dome rīko  neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaDubnas pagasts, Daugavpils novads
Kadastra apzīmējums4452 004 0334
Platība, ha0.30
Lietošanas mērķisZeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN28.00
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi

PIETEIKUMS NOMAS LĪGUMS IZSOLES NOTEIKUMI

Zemes vienības nomas tiesību izsole Dubnas pagastā