Uzsākts projekts „DBT IPĪV “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”

AKTUĀLI

2022. gada 26.jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par specifiskā atbalsta mērķa  4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 5. kārta” projekta “Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/061, īstenošanu.

Projekta mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību korpusa ēkā, kas atrodas “18”, Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Projekta attiecināmās darbības, kuras saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem:

 • Ārsienas siltināšana;
 • Logu un ārdurvju nomaiņa;
 • Grīdas uz grunts siltināšana;
 • Apkures sistēmas pārbūve uzstādot viedos risinājumus;
 • Ēkas cokola siltināšana;
 • Ēkas energosertifikāta izstrāde;
 • Tehniskās dokumentācijas izstrāde;
 • Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Projekta darbības /neattiecināmās izmaksas/, kuras saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, ir norādītas tehniskajā dokumentācijā un nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai un ēkas nodošanai ekspluatācijā. Tie ir: demontāžas un vispārceltniecības darbi, kuri nepieciešami pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas, t.sk.: inženiertīklu /ugunsgrēka, ventilācijas, ūdensvada un kanalizācijas, elektroapgaismes un spēka tīklu pārbūve / atjaunošana, lai nodrošinātu izglītības iestādes funkcionalitāti atbilstoši 27.12.2022. MK Nr.610 prasībām un ēkas nodošanu ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas ilgums: 17 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 246 452, 66 eiro, no kurām:

 1. Attiecināmās izmaksas sastāda 1 357 377, 81 eiro, t. sk.: ERAF - 1 153 771, 14 eiro jeb 85%, VB 61 082 eiro jeb 4,5%; PB 142 524,67 eiro jeb 10,5%;
 2. Neattiecināmās izmaksas – 889 074, 85 eiro.

Projekta rezultāti:

 • primārās enerģijas samazinājums ēkās (kWh/gadā) 360 131, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (CO2 ekvivalenta tonnas/gadā) -13,85;
 • sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

Informācija:
Projekta vadītāja Guna Smelcere,
Tālr. 65476882, guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv

Informācija Dubnas pagasta iedzīvotājiem