Uzsāk pārrobežu sadarbības programmas projekta “Parki bez robežām” īstenošanu

AKTUĀLI

Šī publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Projekts ir jārealizē līdz 2021. gada 1. jūnijam, un tā kopējās izmaksas ir 91 000 eiro, no kurām ERAF finansējums sastāda 81 900 eiro jeb 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt priekšfinansējums tiks nodrošināts, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Projekta partneri Daugavpils novada domei šajā projektā ir Gulbenes novada pašvaldība un Preiļu muižas parks, kā arī četri partneri no Krievijas puses Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.

Projekts “Parki bez robežām” tika iesniegts tematiskā mērķa “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās” 2.1. prioritātē “Efektīva dabas resursu pārvaldība”. Projekta laikā sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās tiks veiktas daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumi neliela mēroga infrastruktūras objektos parku teritorijās, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp parku un dārzu speciālistiem, ilgtspējīga tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrāde tūrisma veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicināta parku pieejamība cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika piesaistīti 2 asociētie partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un Bērnu un jauniešu attīstības un radošuma centrs (Pleskavas apgabals).

Daugavpils novads projektā darbosies kā projekta partneris, un aktivitātes tiks veiktas Naujenes pagasta Juzefovas parka teritorijā. Projekta ietvaros tiks veikta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta, organizēti 3 semināri par parku apsaimniekošanu, uzturēšanu, mācību pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas un Krievijas projekta sadarbības partneru parkiem, kā arī parka festivāls.

23. un 24. septembrī projekta partneri, tostarp Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis, Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne un projektu koordinatore Juta Valaine, tikās Gulbenē, Naujenes pagasta Juzefovas un Preiļu muižas parkā, lai dalītos pieredzē, uzklausītu ekspertu stāstījumus par parku vēsturisko nozīmi, kā arī piedalītos darba grupās.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.    

Pieņemts lēmums par ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs