Tiks iegādāts traktors Līksnas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai

AKTUĀLI

Deputāti domes sēdē pieņēma lēmumu ņemt Valsts kasē aizņēmumu 75 746 eiro apmērā traktora ar aprīkojumu iegādei Līksnas pagasta pārvaldes funkciju veikšanai.

Pagasta pārvaldes funkcijas ietver pienākumu gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību: ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli; pretplūdu pasākumu veikšanu; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.

Šo funkciju nodrošināšanai pagasta pārvalde izmanto traktoru MTZ-82.1, kas ražots 1998. gadā. Traktora uzturēšana atbilstošā tehniskā stāvoklī prasa ievērojamus resursus, jo traktors ir fiziski un morāli novecojis. Kabīnes korozija prasa regulārus remontdarbus, savukārt minētās klases traktortehnikas tehniskie parametri neatbilst autoceļu un ielu uzturēšanas aprīkojuma pilnvērtīgai ekspluatācijai.

Ņemot vērā visus šos faktorus, Līksnas pagasta pārvalde nolēma, ka optimālākais risinājums būtu jauna, atbilstošas klases, daudzfunkcionāla traktora ar aprīkojumu iegāde.

Traktora piegādes termiņš saskaņā ar iepirkuma līgumu ir šī gada 6. augusts.

Vasarsvētku sadancim Vabolē – 25!