Tiem, kuri sākuši būvēt, jāpārbauda būvdarbu veikšanas termiņš

AKTUĀLI

Iedzīvotājiem, kuri pirms astoņiem vai vairāk gadiem sākuši būvēt māju vai citu ēku, bet nav paspējuši to nodot ekspluatācijā, pienācis pēdējais brīdis to paveikt.

Ja būvdarbi nav pabeigti vai ēka nav nodota ekspluatācijā, ievērojot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.daļu, pašvaldībai ir tiesības palielināt nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā par laika periodu no maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma termiņa notecēšanas līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas (parakstīšanas) dienai, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

Astoņu gadu maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš līdz būvju nodošanai ekspluatācijā noteikts 2014. gadā ”Būvniecības likumā” un ar to saistītajos Ministru kabineta noteikumos (atbilstoši MK 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80. punktam), lai veicinātu īpašumu sakārtošanu un novērstu situācijas, kad ekspluatācijā nenodotās ēkas īpašnieki jau izmanto.

Likums skar dzīvojamās mājas, saimniecības un vēl cita veida ēkas, kurām būvatļaujas izsniegtas pirms 2014. gada 1. oktobra un kurām nebija norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš.

Ja būvatļauja saņemta pēc 2014. gada 1. oktobra, tajā jau tika norādīts konkrēts objekta maksimālais būvdarbu termiņš.

Tas nozīmē, ka visām būvdarbu stadijā esošajām ēkām, tostarp ēku pārbūvēm, noteikts vienots maksimālais termiņš, kad objekts ir jānodod ekspluatācijā, – ne vēlāk kā astoņu gadu laikā, skaitot no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu.

Savukārt būvēm, kurām veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, noteikts īsāks termiņš – pieci gadi.

Šo ēku īpašniekiem vai būvdarbu pasūtītājiem būvvaldē nepieciešams iesniegt dokumentāciju būvju nodošanai ekspluatācijā vai būvatļaujas termiņa pagarināšanai.

Gadījumā, ja maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā būvdarbi nav pabeigti, tad būvniecības ierosinātājs var lūgt būvvaldi pagarināt šo termiņu pēc MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 97. punktā minēto nosacījumu izpildes, proti, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

”Būvniecības likumā” noteiktā kārtība jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, iegādājoties būvi, kas nav nodota ekspluatācijā, kā arī šādu būvju mantiniekiem.

Mainoties būves īpašniekam, būvdarbu procesam atvēlētais laiks paliek nemainīgs – tie ir astoņi gadi.

Jaunākās grāmatas Augšdaugavas novada kopkatalogā