Tiek realizēts projekts „Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums”

AKTUĀLI

Biedrība “Kalupes kopienu atbalsta centrs „Vitrāža””, sadarbojoties ar  Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrību „Ildra” un Latvijas Sarkanā krusta struktūrvienības Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Daugavpils-Ilūkstes novadu nodaļu, īsteno projektu „Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās Mums”, kura mērķis ir veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalību pilsoniskas sabiedrības izveidē, aktivizējot tos kā kopienu, stiprinot  piederības sajūtu savai valstij un sekmējot starppaaudžu sadarbību. Projekts paredzēts, lai vairotu cilvēku ar invaliditāti ticību saviem spēkiem un motivētu viņus iekļauties sabiedrībā, sekmētu socializācijas procesu, attīstītu sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī informēt sabiedrību par atbalsta sniegšanas iespējām cilvēkiem ar invaliditāti.

Kā pirmā aktivitāte projekta ietvaros tika īstenota diskusija  cilvēkiem ar invaliditāti. Tās laikā tika apskatīti sekojoši galvenie virzieni cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanā pilsoniskas sabiedrības veidošanā: kā var izmainīt indivīdu attieksmi un uzvedību (gan cilvēku ar invaliditāti, gan pārējās sabiedrības), kā nepieciešams mainīt likumus un pakalpojumus, kā arī nevalstisko organizāciju loma un atbildība cilvēku ar invaliditāti aktivizēšanā. Diskusijas dalībnieki saņēma arī izdales materiālus par aktuālo informāciju juridiskajā un sociālajā jomā.

Sadarbojoties cilvēkiem ar invaliditāti un Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienības Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Daugavpils‑Ilūkstes novadu nodaļas jauniešiem, Kalupē pie multifunkcionālā centra „Varavīksne” tika izveidots ziedu stādījums Latvijas karoga formā un krāsās, tādējādi veidotas prasmes un iemaņas sadarboties, kā rezultātā jauniešiem veidojās daudzpusīgāka izpratne par cilvēku ar invaliditāti iespējām un nepieciešamo atbalstu tiem.

Visi interesenti ir aicināti palīdzēt iesaistīties apmācībās cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuras radošo darbnīcu veidā tiks organizētas Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” telpās Ilūkstē, Zemgales ielā 6a. Pirmā nodarbība norisināsies 10. augustā plkst.14.30. Pieteikties var, rakstot uz e-pastu ildra.info@inbox.lv vai sazinoties pa tālruni  26003219.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Ligita Liepiņa

Tautas deju ansamblis “Līksme” dodas uz “Dzīrēm Kuldīgā”