Telpu nomas tiesību izsole Višķu dienesta viesnīcā

AKTUĀLI

Nekustamā īpašuma adrese“10”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsViesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas
Kadastra numurs4498 005 0652
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Dienesta viesnīca ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0449 007- istabiņa Nr.112  34.9 m2 platībā  
Galvenais lietošanas veidsDienesta viesnīca
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)EUR 21.41 (divdesmit viens euro 41 cents)
Izsoles solis2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Zemes nomas maksa1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 15.06.2023. līdz 22.06.2023. plkst.12.00, pēc iepriekšējā pieraksta Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule, tālr.65476739.
Reģistrācijas maksa5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200.
Izsoles datums, laiks2023.gada 27.jūnijā plkst. 10.30, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
IznomātājsPašvaldības aģentūra “Višķi”, reģistrācijas Nr. 90002044615, juridiskā adrese Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība → Sabiedrībai → Īpašumi, mājokļi → Izsoles, sludinājumi  → Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel. 65442032 ar Pašvaldības aģentūra “Višķi” direktoru K.Putniņu.
Aicina uz veselību veicinošiem pārgājieniem Augšdaugavas novadā