Špoģu vidusskolas jaunieši projektu ietvaros nes labumu sabiedrībai

AKTUĀLI

Jaunajā mācību saturā vidusskolas posmā ir ieviests jauns kurss “Projektu darbs”, kurā skolēns nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, tai skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem. Skolēni var darboties pētnieciskajā, jaunrades un sabiedriskajā darbā, attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes. 12. klases skolēni izvēlējās darboties sabiedriskajā darbā, pievēršot uzmanību dažādām sabiedrības grupām.

Jānis Briška, direktores vietnieks izglītības jomā un kursa “Projektu darbs” skolotājs

Jānis Briška, direktores vietnieks izglītības jomā un kursa “Projektu darbs” skolotājs: “No skolas administrācijas puses esam ļoti priecīgi par šī gada 12. klases sasniegumiem, konkrēti ar pilsoniskās līdzdalības un brīvprātīgā darba iniciatīvām. Paši jaunieši atrada problēmu, kas skar dažādas sociālās grupas un ar vidi saistītās problēmas. Kopīgi ar pedagogiem un dažādām organizācijām, kuras atrodas tepat apkārt, risina šīs problēmas.”

Turpina Ingrīda Kolosovska, bibliotekāre un kursa “Projektu darbs” skolotāja: “Mūsu skolēni ir izvēlējušies darboties sociālās aprūpes centros, Kalupē, Aglonā un Višķos. Daļa ir jau paveikusi praktiskos darbus, bet daļai patlaban darbs norit pilna sparā. Notiek gatavošanās labdarības akcijai Višķu sociālās centrā.” Pēc viņas teiktā, senioriem patīk darboties ar rokām. Protams, ka nepieciešams arī silts apģērbs. Plakātus izvietos gan Višķu, gan Ambeļu un Dubnas pagastos, kā arī Maļinovas bibliotēkā. Viens no mērķiem šim sociālajam projektam ir veicināt veco ļaužu sociālās atstumtības mazināšanu, kas īpaši aktualizējās Covid periodā.

Jauniešu grupa Dmitrijs, Kristaps un Daniels izvēlējās rūpēties par apkārtējo vidi un veicināt suņu īpašnieku atbildību par to, kas paliek pēc vietējo iedzīvotāju pastaigām ar suņiem uz zemes skolas teritorijā un apkārtējo pagastu centros. Viņi izveidoja informatīvos plakātus ar uzrakstu “lūdzu, satīriet pēc sava suņa”. Šos plakātus skolnieki izvietoja zināmākās vietās, kur iedzīvotāji mēdz pastaigāties ar suņiem. Kā atzīst jaunieši, šāda veida problēma pastāv arī pie skolas esošajā parkā. “Mēz izdomājām, ka nepieciešams izveidot kastes, lai suņu saimnieki vāktu visu, kas paliek pēc dzīvniekiem, lai izkārnījumi nemētātos publiskajās vietās,” skaidro Kristaps. Kastes jaunieši izveidoja paši, ar savām rokām un instrumentiem, vadoties pēc minimālistiskā dizaina.

Cita skolnieču grupa bija apvienojusi spēkus ar mērķi palīdzēt dzīvnieku patversmēm. Galvenais uzdevums bija savākt ziedojumus, lai vēlāk visu nepieciešamo varētu piegādāt patversmē. Ar šīs labdarības akcijas palīdzību viņas vēlējās iesaistīt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu labdarībā un likt aizdomāties ne tikai par dzīvniekiem, kas atrodas patversmēs, bet arī kļūt atbildīgiem par saviem mīluļiem. 12. klases audzēkne Gunita: “Ja esi paņēmis dzīvnieku, tev par to, jānes atbildība. Ir nepareizi to izmest uz ielas vai nodot patversmē.”

Bibliotekāre un kursa “Projektu darbs” skolotāja Ingrīda Kolosovska

Špoģu vidusskolas jauniešu grupas

Ziedojumu kastes tika izvietotas redzamākās vietās pagastā un Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā, arī skolās un veikalā. Kā stāsta jaunietes, veikala pārdevējas ļoti palīdzēja, aktīvi mudinot cilvēkus ziedot. “Šobrīd mums visiem ir grūti. Patversmē dzīvniekiem arī. Tādēļ nepieciešams tiem palīdzēt ziedojot,” teic projekta līdzdalībniece Vlada. Kopumā tika savākti 170 kg barības un virkne citu nepieciešamo lietu – segas, pavadus, rotaļlietas. Viena no lietām, kuras arī ir ļoti nepieciešamas patversmē ir eļļa. To izmanto, lai nepieļautu tik ātru ūdens sasalšanu, jo patversmē dzīvnieki dzīvo āra voljēros.

Deniss un Adriana izvēlējās palīdzēt Višķu sociālās aprūpes centra klientiem. Tā kā abi skolēni ir sportisti, viņi izdomāja, ka varētu novadīt vingrošanas nodarbības, jo centra klienti parasti ir mazkustīgi. “Vingrojumus skatījāmies internetā. Biju jautājusi arī saviem treneriem. Visu apkopojām un izveidojām vingrojumu kompleksu, lai attīstītu visas ķermeņa daļas no galvas līdz gurniem, un locītavām. Mēs redzējām, ka viņiem tas patīk, ka viņi ir priecīgi mūs gaidīt, un, ka klienti kļūst arvien kustīgāki. Ar katru nodarbību viņi pildīja arvien vairāk uzdevumu un bija aktīvāki,” teic Adriana. Tāpat centra klientiem bija iespēja vēl aktīvāk pavadīt laiku, piedaloties dažādās spēlēs ar bumbu, kā arī tika rīkoti konkursi.   

Regīna un Jānis savā projektā centīsies veicināt pilsonisko līdzdalību. Viņi vēlas aktivizēt brīvprātīgo darbu, īpaši tādās grupās kā seniori un invalīdi. Šo jauniešu projektam ir jātop tuvākajā nākotnē. Jaunieši dosies uz Sociālās aprūpes centru “Pīlādzis”. Diemžēl patlaban saasinājusies situācija ar Covid izplatību, tādēļ projekta realizācija tika pārcelta. “Mēs izvēlējāmies “Pīlādzi”, jo iepriekš braucienu uz turieni nebija. Turklāt tur dzīvo ne tikai seniori, bet arī cilvēki ar garīgā rakstura traucējumiem. Vēlamies, lai viņi redzētu jaunas sejas, lai būtu interesantāk,” pauž Jānis.

Deniss savukārt darbojas viens un vēlas palīdzēt Višķu sociālās aprūpes centra klientiem. Šī centra iemītniekiem ir nepieciešamas dažāda veida lietas, kas noderētu ikdienā. Višķu, Maļinovas, Dubnas un Ambeļu pagasta pārvaldēs ikviens var atnest kādas preces, tādējādi iepriecinot centra klientus. Akciju plāno pabeigt līdz 23. decembrim, pēc kā viss saziedotais tiks piegādāts Višķu SAC. 

J. Briška: “Skolas vārdā gribam izteikt pateicību visām iesaistītajām pusēm. Īpaši jāatzīmē veiksmīga sadarbība dažādu iestāžu starpā. Tad, kad jaunieši sazinās ar šīm iestādēm, viņiem ne reizi nebija atteikts. Iespēju robežās cenšamies atbalstīt jauniešus arī no skolas puses, nodrošinot transportu, kā arī līdzekļus afišām un ziedojumu kastēm.”

Špoģu vidusskolas direktore Ināra Ondzule: "Izglītojamo darbs pie projektiem turpināsies līdz mācību gada beigām, jo šos projektus tālāk vajag izstrādāt atbilstoši kursa “Projektu darbs” veikšanas nosacījumiem, aizstāvēt un prezentēt. Projektu darbs kā metodiskais paņēmiens ir būtisks arī standartā minēto komplekso sasniedzamo rezultātu apguvē, tā ir jauna darba forma gan skolēniem, gan skolotājiem. Novēlu, lai izvēlētās projektu idejas un darbs pie to izstrādes sekmē arī izglītojamo sagatavošanos izvēlētajiem augstākā līmeņa eksāmeniem, sniedz gandarījumu un noder pašiem tālākajā dzīvē."

Teksts, foto: D. Bitiņš

Vingrošana Višķu SAC

Aglonas SAC

Dzīvnieku patversmē "Otrās Mājas"

Nora Poiša: “Būt muižniecei ir ļoti forši”